Motorferdsel i utmark og vassdrag

Kort fortalt

  • Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt.
  • Dette omfatter alle motordrevne fremkomstmidler: Bil, traktor, motorsykkel, snøskuter ol. samt båt og landing/start med luftfartøy. 
  • Motorferdselloven omtaler noen unntak, akseptert som nytteformål.
  • Du må søke kommunen om lov til å bruke motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag.

Søknad om motorferdsel

Kommunen behandler søknader om motorferdsel med formål ut over de som er akseptert i loven. Vi behandler søknader om dispensasjon og veileder søkere i regelverket. 

Ifølge Miljødirektoratet skal el-motor behandles på samme måte som bensin- og dieselmotor. Fartøy med el-motor er derfor ikke tillatt i utmark og vassdrag.

Det er ulike regler for ferdsel på sjøen og i ferskvann.

Les om reglene for motorferdsel i utmark på Miljødirektoratets nettsider.

Brøyte skøytebane på islagt vann

Vil du brøyte skøyebane på et islagt vann der du bor, må du først ha tillatelse etter motorferdselloven. Det er kommunen som kan gi en slik tillatelse. Søk om motorferdsel som beskrevet på denne siden. Reglene for islagte elver og innsjøer er de samme som ellers i utmark.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

Dette må du ha med i søknaden 

Søknaden må inneholde 

  • strekningen du søker om motorferdsel på
  • tidsrommet du søker for
  • cirka hvor mange turer det er behov for
  • begrunnelse for behovet

Du kan sende søknaden på e-post til Nordre Follo kommune 
eller i posten til

Nordre Follo kommune
postboks 3010
1402 Ski.

Spesielle hensyn og unntak

Langs Nordre Follo kommunes kystlinje langs Bunnefjorden er det ingen restriksjoner for bruk av motorbåt, men det er gjennom kommunal forskrift innført følgende fartsbegrensninger: fem knop er høyeste tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land, holmer og skjær langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden.

I Nordre Follo kommune har Skiforeningen generell tillatelse til å preparere merkede skiløyper med snøscooter, ATV og løypemaskin.

Motorisert ferdsel er tillatt for grunneiere under næringsutøvelse som for eksempel skogbruk, utkjøring av elgslakt, med mer.

Vil du klage på vedtaket?

Du kan klage på kommunens vedtak til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Send klagen til Nordre Follo kommune. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du får vedtaket.  

Kontaktinformasjon 

Nordre Follo kommune

Telefon: 02178