Luftkvalitet

Kort fortalt

  • Luftkvaliteten i Nordre Follo
  • Gjennomsnittsverdier
  • Helseeffekter og helseråd
  • Hvordan kan vi bedre luftkvaliteten?

Luftkvaliteten i Nordre Follo

Kartet og tabellen i linken nedenfor er hentet fra nettsiden Luftkvalitet i Norge og viser data i nær sanntid og opp til to uker tilbake i tid. Disse er basert på beregninger utført av Meteorologisk institutt.

Per i dag er det ikke målestasjoner i Nordre Follo kommune. Data for tidligere år er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettside Fagbrukertjenesten.

Se varslet luftforurensing og helseråd

Helseeffekter og helseråd

Et voksent menneske puster inn rundt 11 000 liter luft hver eneste dag. Kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Forurensningsklasser beskriver hvor forurenset uteluften er. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Følgende tabell fra Luftkvalitet i Norge gir oppdaterte råd basert på dagens luftkvalitet i kommunen.

Hva gjør kommunen for å bedre luftkvaliteten?

  • Kommunen sikrer at luftkvalitet følges opp bl.a. gjennom kommunale planer.
  • Tiltak i framtidige klimabudsjetter, som økt elbilandel i kommunens bilpark, kan bidra til å bedre luftkvaliteten i kommunen.

Hva kan du gjøre for å bedre luftkvaliteten?

Tips til hvordan du kan bidra til bedre luft.

Gjennomsnittsverdier

Utslipp av NO2 i kommunen er i hovedsak knyttet til Ski sentrum og større veier som E6 og E18 samt fylkesvei 152 og 1418. Utslipp av større partikler (svevestøv PM10) ligger stort sett under grenseverdiene, med unntak av E6 der verdiene iblant overstiger grenseverdien. Utslipp av mindre partikler (svevestøv PM2.5) er godt under nasjonale mål, selv i tettbebygde strøk der nivåene er noe høyere enn resten av kommunen.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet.

I forurensningsforskriften er det satt grenseverdier for luftkvalitet. Disse er juridisk bindende. Helsemyndighetene har i tillegg satt strengere krav - såkalte luftkvalitetskriterier. Disse er knyttet til mulige helseeffekter og skal sikre god luft for alle.

Les mer på nettsiden til Miljødirektoratet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om