Follo Landbrukskontor

Kort fortalt

  • Follo Landbrukskontor er et administrativt samarbeid mellom kommunene Vestby, Ås, Frogn, Nesodden og Nordre Follo. 
  • Kontoret tar seg av kommunale oppgaver knyttet til veiledning og forvaltning av tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk, og deltar i kommunal planlegging.
  • Finn mer informasjon på nettsidene til Follo Landbrukskontor

Lokalt kompetansesenter for landbruk

Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne. Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommunene.

Administrativt samarbeid

Kommunedirektøren i de samarbeidende kommunene deltar med en representant hver i et koordinerende utvalg for landbrukskontoret.

Koordinerende utvalg er et administrativt samarbeidsforum for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap, budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet.

Du finner mer informasjon på nettsidene til Follo Landbrukskontor

Henvendelser om skogbruk

Innsynskrav og bekymringsmeldinger om hogst bør sendes til landbruksmyndigheten, på e-post: follo.landbrukskontor@as.kommune.no. 

De har ansvar for å følge opp sakene etter gjeldende lovverk.