Kyststi langs Bunnefjorden

Kort fortalt

 • Folloregionen interkommunalt politisk råd (Folloregionen IPR) har en ambisjon om å etablere en sammenhengende over 80 kilometer lang kyststi/stinett gjennom Follo.
 • Kyststiprosjektet i Nordre Follo er satt i gang på bakgrunn av et politisk vedtak om å få etablert den delen av kyststien som skal gå gjennom kommunen vår fra Ås til Oslo.
 • Et kart over kyststien vil bli lagt frem når forslag til politisk sak kommer opp.

Kriterier for arbeidet med kyststien

Kyststien skal bli opparbeidet etter følgende politisk vedtatte kriterier:

 • Kyststien skal legges nærmest mulig kystlinjen.
 • Det skal unngås ferdsel på trafikkerte veier.
 • Kyststien skal tilgjengeliggjøre attraktive lokale møteplasser, som kystledhytter, strender og badeplasser, fint turterreng, viktige naturområder og offentlige brygger.
 • Kyststi som er belastende for naturmangfoldet og berører naturområder med negative konsekvenser skal unngås.
 • Det skal sikres en sammenhengende kyststi som muliggjør et helhetlig stinettverk langs Bunnefjorden. Det er et mål å forhindre oppstykkede stipartier.
 • Kyststien kan legges på eksisterende stier og turveier for å unngå store inngrep, der det er hensiktsmessig.
 • På enkelte partier kan det også være aktuelt med mindre tilrettelegging som trapper, sherpastier etc. Mesteparten av stien skal være mulig å opparbeide med enkel rydding, skilting og merking.
 • Der det er mulig er det viktig å sikre tilgjengelighet for flest mulig.
 • Valg av kyststitrase skal muliggjøre senere opparbeidelse av rundløyper, ved at eksisterende blåmerket turstier på oversiden av Ingierstrandveien kobles sammen på noen steder, og som igjen gir nye turmuligheter.

Bakgrunn

Arbeidet med kyststi i Nordre Follo er bredt forankret i blant annet:

Fremdrift

Frem til våren 2023 arbeidet kommunen med å innhente kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

 • Arbeidsgruppe er opprettet med representanter fra kommunens virksomheter plan- og byggesak og kultur, idrett og friluftsliv.
 • Kommunen har søkt og mottatt tilsagn fra Miljødirektoratet om finansiering for bistand til juridiske avklaringer.
 • Kommunen har gjennomført befaringer av strekningen, disse ble gjennomført med arbeidsgruppen og konsulentfirmaet Holth & Winge, som har juridisk kompetanse innen arealforvaltning og miljø.
 • Prinsipper for prosess og kriterier for kyststiarbeidet er politisk vedtatt.
 • Kyststiens strekning er inndelt i seks soner for å sikre en god fremdrift og dialog med grunneiere, lag og foreninger.
 • Juridiske utredninger fra Holth & Winge gir grunnlag for best egnet forslag til valg av trase.
 • Før politisk behandling vil grunneiere, lag og foreninger få mulighet til å gi innspill til valg av trase. Innspill blir belyst i saksfremlegget.
 • Denne siden blir oppdatert underveis. Vi vil informere aktivt om medvirkningsmuligheter.

Soner Nordre Follo kommune vil arbeide med

Rekkefølge for arbeidet med de ulike sonene:

1. Sone 1 - Sør fra Sjødalsstrand, Ås kommunegrense – Bekkensten.

2. Sone 5 - Ingierstrand bad – Sandbukta.*

3. Sone 6 - Sandbukta – Ljansbruket båthavn/Oslo kommunegrense.*

4. Sone 4 - Strandkollen – Ingierstrand bad.

5. Sone 2 - Bekkensten – Ingierstrandveien 98.  

6. Sone 3 - Ingierstrandveien 98 – Strandkollen (Ingierstrandveien 58).

*Sone 5 og 6 utredes parallelt.

Dette sier friluftsloven

Friluftsloven § 1 a (Hva som forstås med innmarks og utmark.)

Som innmark eller like med innmark reknes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen med slikt område, reknes også like med innmark.

Det samme gjelder område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.

Med utmark mener denne lov udyrket mark som etter foregående ledd ikke reknes like med innmark.

Friluftsloven § 35 (Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark) Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark

Kilde: Lovdata.no

Politiske vedtak

 • Bestilling i vedtak

Kommunestyret vedtok 16. juni 2021 punkt 8 i sak 82/21:

- Kommunedirektøren bes igangsette arbeidet med å få ferdig en gjennomgående kyststi fra Ås kommune til Oslos grense. I forbindelse med dette arbeidet vil kommunen undersøke alle forhold langs kyststien og følge det opp overfor grunneiere i Nordre Follo kommune.  
- Sak 59/22, Prosess og kriterier for opparbeidelse av kyststi langs Bunnefjorden

 • Tidligere orienteringer til utvalg for oppvekst, idrett og kultur:

- Sak 22/22, Orientering om arbeidet med opparbeidelse av kyststi langs Bunnefjorden i Nordre Follo kommune
- Sak 36/22, Orientering om tilskudd fra Miljødirektoratet for juridisk bistand til kyststi

Utredninger og presentasjoner

Kommunen har søkt og mottatt tilskudd fra Miljødirektoratet. Tilskuddet er øremerket til utredninger av juridiske problemstillinger knyttet til merking av kyststi langs Bunnefjorden.

Kontaktinformasjon

Sissel Katrine Gransæther, virksomhetsleder Kultur, idrett og friluftsliv
Epost: sisselkatrine.gransaether@nordrefollo.kommune.no

Ane Tingstad Grav, arealplanlegger, virksomhet for byutvikling og arealplanlegging
Epost: ane.tingstad.grav@nordrefollo.kommune.no