Korttidsopphold

Kort fortalt

  • Har du midlertidig behov for pleie og omsorg hele døgnet, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.
  • Bruk søknadsskjema for å søke eller kontakt Mottak og koordinering.
  • Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best for deg.
  • Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva er korttidsopphold?

Korttidsplassene er et tilbud til deg som bor hjemme og som blir skrevet ut fra sykehus og trenger

  • avklaring
  • rehabilitering
  • opptrening

for å kunne bo hjemme lengst mulig.

Tilbudet er for deg som har behov for rehabilitering for å komme hjem til egen bolig og en hverdag du ønsker. Behovet må være innenfor realistiske rammer.

Et korttidsopphold er tidsbegrenset.

Målrettet opptrening fra første dag og tidlig innsats med fysioterapi og ergoterapi skal øke sirkulasjonen i korttidsplassene og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere.

Hvor mye koster det?

Prisen for korttidsopphold følger statens satser inntil 60 døgn per kalenderår.

Vedtatt sats i 2024 er 193 kroner per døgn.

Hvem kan få korttidsopphold?

For å få korttidsopphold, må 

  • du være bosatt i Nordre Follo kommune.
  • kommunen ha vurdert det som uforsvarlig at du er hjemme med hjelp av hjemmetjenesten og/eller tilbud om dagplass.

Vi vurderer behov individuelt og fortløpende. Korttidsoppholdet form og lengde blir vurdert ut fra ditt behov. 

Slik søker du

Fyll ut søknaden:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som du har samtykket til blir sendt til oss.

Klage på vedtak

Du kan klage på alle vedtak. Send klagen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Vi kan hjelpe deg med å utforme klagen.

Lover og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Mottak og koordinering

Postadresse:
Nordre Follo kommune
Mottak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Mottak og koordinering

Husk at du ikke må sende personsensitive opplysninger på e-post.

Telefon:
90 54 82 63, hverdager klokken 9.30-14.00
Telefon sentralbord: 02178