Rustjenesten og FACT

Kort fortalt

Tjenester for personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

Rustjenesten

Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvisning for å få  hjelp av oss. Du kan selv ta kontakt, eller be noen andre etablere kontakt. Rusteamet består av ansatte med sosialfaglig bakgrunn og ulike typer videreutdanning. Vi har også egne ruskonsulenter for ungdom.

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • råd og veiledning
 • kartlegge og utrede rusutfordringer/avhengighet
 • mestrings- og motivasjonssamtaler
 • tilbud om hasjavvenningsprogram (HAP)
 • henvise til avrusning
 • henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten (både poliklinisk og døgnbehandling)
 • henvise til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • kartlegge og følge opp spillproblematikk, eventuelt annen avhengighet
 • følge opp gravide rusavhengige
 • pårørendesamtaler
 • bekymringsmeldinger vedrørende rus
 • opprette samarbeid med andre tjenester
 • tilbud om ansvarsgruppe og individuell plan (IP)
 • oppfølging av personer i LAR
 • utlevering av brukerutstyr

Hvem kan få hjelp? 

Alle som bor eller oppholder seg i Nordre Follo kommune og som sliter med rusutfordringer, samt pårørende.  

Drop in-samtaler

Vi kan tilby råd- og veiledningssamtaler. Tjenesten er gratis, frivillig og vi har taushetsplikt.

Kontakt oss

Ta kontakt på telefon 98 25 11 08 (Elin Haugen) eller 66 81 50 70 for å avtale møte i våre lokaler på Ski. 

Utlevering av brukerutstyr

Fra 1. juni 2020 deler rustjenesten ut brukerutstyr til de som trenger det og som bor i Nordre Follo kommune. Du kan få utstyr fra din ruskonsulent eller ved å kontakte rustjenesten på telefon 41 30 24 81. Hvis du har tjenester fra andre i kommunen, kan de bestille utstyr fra oss og gi direkte til deg.

FACT  

Nordre Follo FACT-team (flexible assertive community treatment) jobber ambulerende og møter brukerne der de bor eller andre steder. Brukerne er mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer og/eller rusutfordringer. Teamet bidrar til egenomsorg og styrker den enkeltes mulighet til å klare dagliglivets praktiske gjøremål.

Hva kan vi hjelpe deg med? 

Vi kartlegger behov og tilpasser tjenestens innhold og varighet sammen med brukeren. Eksempler er 

 • opplæring og veiledning i å strukturere hverdagen.
 • opplæring og veiledning i å gjennomføre dagliglivets praktiske oppgaver. 
 • behandling og utredning

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp? 

 • Personer over 18 år.
 • Personer med alvorlig psykisk lidelse, eller der det er mistanke om dette.
 • De som har behov for behandling og sammensatte tjenester.
 • Personer som ikke får tilstrekkelig hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet, eller der dette ikke fører frem. 
 • Pasienter som unndrar seg hjelp fra det ordinære hjelpeapparatet.
 • Personer med alvorlig svikt i sosial fungering.
 • Personer med gjennomgripende og langvarige utfordringer. 
 • Pasienten kan være inkludert i LAR.

Hva du kan forvente av oss?

 • Vi fatter et vedtak som gir deg de rettigheter du har krav på etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Vi gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket.
 • Vi lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging.
 • Vi stiller med tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • Vi er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • Vi prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når samtykke er gitt.
 • Vi ivaretar informasjonsplikten i forhold til eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • Vi gir beskjed så rask som mulig, hvis vi ikke kan gi avtalte tjenester.
 • Vi ivaretar barns spesielle behov i forhold til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

 • Du er villig til å jobbe med dine problemer.
 • Du gjør deg kjent med vedtaket du får.
 • Du gir oss lov til å samarbeide med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • Du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
 • Du følger opp avtaler og gir beskjed hvis du blir forhindret.
 • Du hverken røyker eller bruker rusmidler når ansatte er til stede.
 • Du holder husdyr på eget rom når ansatte er til stede, og ber om det.
 • Du samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler. Dette gjelder også ute.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema 

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus, Inntak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak  ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å fylle ut søknaden. 

Lover og regler 

Kontakt oss

Rustjenesten

 • Elin Haugen, telefon: 98 25 11 08 
 • Kirsti Vinje (ungdom), telefon: 41 27 97 26

Du kan nå oss mandag til fredag kl. 09.00–15.00.