Psykisk helse - tjenester i hjemmet

Kort fortalt

 • Hjelp til å mestre livet for personer som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer.
 • Tjenesten gis i hjemmet.

Om tjenesten

Tjenesten skal hjelpe mennesker med funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer til å mestre livet. Vi gir tjenestene hjemme så søkerne kan bo i eget hjem lengst mulig. 

Vi gir psykisk helsehjelp i henhold til funksjonssvikten sykdommen gir. Eksempler er 

 • Kartlegge funksjoner knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk.
 • Tilsyn, observasjon og oppfølging av helsetilstand.
 • Råd, veiledning og hjelp til å følge opp egne mål.
 • Individuell oppfølging/samtaler.
 • Opprette primærkontakt.
 • Råd, veiledning og hjelp til å forstå og mestre sykdom. 
 • Hjelp til å lage kriseplan.
 • Råd, veiledning og hjelp til å administrere medisiner.

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

 • Mennesker med psykiske helseproblemer som ikke klarer å ivareta egen helse. 
 • Mennesker som bor eller oppholde deg i kommunen og selv ønsker hjelp.

Når vi vurderer om du skal få psykisk helsehjelp starter vi med en individuell samtale og kartlegging. Vi legger vekt på evnen til egenomsorg og helsetilstand. Ut ifra en faglig vurdering bestemmer vi behov og hvilke tjenester du eventuelt kan få. Dette er noe vi vurderer fortløpende. Vi tar utgangspunkt i at du helt eller delvis ikke klarer å ivareta egen helse.

Hva du kan forvente av oss?

 • Vi fatter et vedtak som gir deg de rettighetene du har krav på etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Vi gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket.
 • Vi lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging.
 • Vi stiller med tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • Vi er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • Vi prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når du har gitt samtykke. 
 • Vi ivaretar informasjonsplikten i forhold til eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • Vi gir beskjed så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi avtalte tjenester.
 • Vi ivaretar barns spesielle behov i forhold til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

 • Du er villig til å jobbe med dine problemer.
 • Du gjør deg kjent med vedtaket du får.
 • Du gir oss lov til å samarbeide med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • Du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
 • Du følger opp avtale og gir beskjed hvis du blir forhindret.
 • Du hverken røyker eller bruker rusmidler når ansatte er til stede.
 • Du holder husdyr på eget rom når ansatte er til stede, og ber om det.
 • Du samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler. Dette gjelder også ute.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet:

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Psykisk helse og rus, Inntak og koordinering
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak  ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Lover og regler

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.