Praktisk veiledning og opplæring

Kort fortalt

 • Hjelp til mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer.
 • Tjenesten skal bidra til egenomsorg og styrke muligheten til å klare dagliglivets oppgaver.

Om tjenesten 

Målet er å hjelpe mennesker som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer til å mestre eget liv.  Tjenesten skal bidra til egenomsorg og styrke den enkeltes mulighet til å klare dagliglivets oppgaver.

Eksempler på hva du kan få hjelp til er

 • opplæring og veiledning i å strukturere hverdagen.
 • opplæring og veiledning i daglige, praktiske oppgaver. 

Vi starter med en individuell samtale og kartlegger funksjonsnivå og behov. Ut fra en faglig vurdering bestemmer vi om om – og eventuelt hvilke – tjenester du kan få. Vi vurderer behovet fortløpende. 

Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp? 

 • Personer som har et særlig behov for hjelp til å utføre praktiske oppgaver i hjemmet.
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen og selv ønske hjelp.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi fatter et vedtak som gir deg de rettighetene du har krav på etter pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Vi gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket.
 • Vi lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging.
 • Vi stiller med tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid.
 • Vi er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten.
 • Vi prioriterer samarbeid med andre offentlige instanser, når du har gitt samtykke. 
 • Vi ivaretar informasjonsplikten når det gjelder eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter.
 • Vi gir beskjed så raskt som mulig hvis vi ikke kan gi avtalte tjenester.
 • Vi ivaretar barns spesielle behov knyttet til mors eller fars lidelser.

Hva forventer vi av deg?

 • Du er villig til å jobbe med dine problemer.
 • Du gjør deg kjent med vedtaket du får.
 • Du gir oss lov til å samarbeide med fastlegen din når dette er nødvendig.
 • Du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser.
 • Du følger opp avtalene våre og gir beskjed hvis du blir forhindret.
 • Du hverken røyker eller bruker rusmidler når ansatte er til stede.
 • Du holder husdyr på eget rom når ansatte er til stede og ber om det.
 • Du samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet: 

Søknadsskjema

Søknadsskjema i PDF

Send skriftlig søknad til:

Nordre Follo kommune
Familiestøtte og tjenestetildeling
Postboks 3010
1402 Ski

Du må sende søknaden i posten fordi den inneholder sensitiv informasjon. 

Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker. Vi fatter enkeltvedtak  ca. 2-4 uker etter samtalen. Du kan klage på alle vedtak og får informasjon om dette sammen med vedtaket.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden. 

Lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§ 3-2 (6-b).

Kontakt oss

Psykisk helsetjeneste

Telefon: 66 81 50 70

Telefontid mandag–fredag kl. 09.00-15.00

Psykisk helsetjeneste

Vær oppmerksom på at e-post har svakheter som gjør at opplysninger kan komme på avveie. Derfor oppfordrer vi til at du ikke sender sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post. Eksempler på dette kan være helseopplysninger og fødselsnummer.