Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Kort fortalt

  • Kommunen har et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14–18 (20) år.
  • Vi har ett bofellesskap på Myrvoll.
  • Vi legger vekt på omsorg for å mestre eget liv og bli integrert i det norske samfunnet.

Hva er enslig mindreårig flyktning?

Du er enslig mindreårig flyktning om du kom til Norge uten foreldre eller andre godkjente omsorgspersoner.

Hva er et bofellesskap?

Nordre Follo kommune har ett bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Bofellesskapet ligger på Myrvoll. Det er døgnbemannet og har personale med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Bofellesskapet fungerer på mange måter som et vanlig hjem. Ungdommene har hvert sitt rom og får det de trenger av mat og utstyr.

Bofellesskapet skal hjelpe ungdommene å bli integrert i det norske samfunnet. De får lære norsk og blir introdusert for vanlige ungdomsaktiviteter. 

Rettigheter

De som bor i bofellesskap har en verge oppnevnt av Fylkesmannen. Vergen har ansvar for at ungdommene får det de trenger i bofelleskapene. I tillegg skal vergen passe på ungdommenes økonomi, blant annet forvalte barnetrygden. Vergene har god kontakt med den ungdommen de er verge for og de ansatte i bofellesskapene. 

De som bor i et bofellesskap, er ikke under omsorg av barnevernstjenesten. I Norge kan man ikke bo alene når man er under 18 år uten at en voksenperson har ansvaret for vedkommende. I Nordre Follo kommune har de som bor i bofellesskap en primærkontakt i bofellesskapene og en saksbehandler fra barnevernstjenesten som fatter vedtak om hva beboerne trenger.

Tilbudet om bofellesskap er frivillig

Noen ganger ønsker ikke ungdommen å bo i bofellesskapet lenger, eller barnevernstjenesten vurderer at bofellesskap ikke er et riktig tilbud. Da må de snakke med sin primærkontakt og saksbehandler om andre alternativer. 

De som bor i bofellesskap, kan har rett til tiltak etter fylte 18 år. Primærkontakt og saksbehandler vil snakke med ungdommene om dette. 

Rett til å klage

Ungdommene kan klage til Fylkesmannen hvis de mener de ikke har fått tiltakene de trenger. Barnevernstjenesten kan hjelpe til med å skrive klagen.

Kontakt oss 

Fagkoordinator Skiveien bofellesskap
Kristin Wrügler
Telefon 46 74 53 39

Barnevernstjenesten
Besøksadresse: Kolbotnveien 23, 5. etasje
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski  
Telefon 66 81 91 78

Ikke skriv personsensitiv informasjon på e-post.