Meddommere

Kort fortalt

  • Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. 
  • Valget foregår året etter hvert kommunestyrevalg.
  • Meddommere blir valgt for fire år og kan gjenvelges.

Vil du bli meddommer?

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem, og som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Fordi flere meddommere flytter fra kommunen eller søker fritak er det behov for å supplere med flere meddommere i løpet av perioden. Har du lyst til å være meddommer, så send oss gjerne en søknad. 

Vi trenger fortsatt meddommere – spesielt menn  

Vi mangler fortsatt noen meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024, og trenger spesielt mannlige kandidater. Er du en mann som oppfyller kravene og har lyst til å være meddommer, så send oss en søknad.  

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende  

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender.
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Nordre Follo kommune på valgdagen
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha vært innført i norsk. folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene.

Domstolloven har også regler om utelukkelse fra valg på grunn av enkelte typer stillinger som stortingets representanter, dommere og ansatte ved domstolene, ansatte ved påtalemyndigheten og i politiet, ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater og advokatfullmektiger mv. I tillegg stilles det krav til vandel.»       

Send søknad

Søk om å bli meddommer

Mer informasjon om ordningen

Les om meddommerordningen på domstol.no

Kontaktinformasjon

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178