Meddommere

Kort fortalt

  • Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. 
  • Valget foregår året etter hvert kommunestyrevalg.
  • Meddommere blir valgt for fire år og kan gjenvelges.

Vil du bli meddommer?

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Har du lyst til å være meddommer, så send oss gjerne en søknad. 

Krav til meddommere

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende  

  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start.
  • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender.
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Nordre Follo kommune på valgdagen
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene.

Domstolloven har også regler om utelukkelse fra valg på grunn av enkelte typer stillinger som stortingets representanter, dommere og ansatte ved domstolene, ansatte ved påtalemyndigheten og i politiet, ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater og advokatfullmektiger mv. I tillegg stilles det krav til vandel.       

Send søknad

Søk om å bli meddommer

Mer informasjon om ordningen

Les om meddommerordningen på domstol.no

Kontaktinformasjon

Rådgiver May-Britt Ødegård, telefon 47 78 77 03 

Konsulent Marianne Skjervold, telefon 95 17 99 50