Pedagogisk psykologisk tjeneste

Kort fortalt

 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole.
 • Foreldre kan kontakte skolen eller barnehagen hvis de er bekymret for barnets utvikling. 
 • Foreldre og personer over 15 år kan ta direkte kontakt med PPT for informasjon og vurdering om behov for hjelp. 
 • PPT tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.

Hvordan komme i kontakt med oss?

 • Hvis du er bekymret for barnets utvikling eller læring, ta kontakt med barnets nærperson i skole eller barnehage.
 • Bekymringen kan handle om faglig utvikling, sosial utvikling eller miljøet i barnehagen eller på skolen.
 • Nærpersonen kan drøfte din bekymring med barnehagens ledelse/skolens ressursteam.
 • Sammen kan dere bli enige om videre kartlegging og utprøving av ulike tilretteleggingstiltak.
 • Tiltakene dere prøver skal evalueres.
 • Barnehagen/skolen kan drøfte saken med PPT i kontaktmøte/ressursteam.
 • Ved behov kan barnet bli henvist til PPT for videre utredning.
 • Foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Dette gjelder først og fremst for barn som ikke går i barnehage.

Hvem kan få hjelp?

 • Alle barn og unge i Nordre Follo kommune.  
 • Vi hjelper også voksne som ønsker utredning. Du kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har
  • fullført grunnskolen
  • grunnleggende ferdigheter i norsk, engelsk, matematikk, IKT og samfunnskunnskap.

Hvem kan henvise til PPT?

 • Det er først og fremst barnehager og skoler som henviser barn og ungdom til PPT, i samarbeid med foresatte.
 • Elever over 15 år, foresatte og voksne kan selv ta kontakt med PPT for informasjon og vurdering av behov for hjelp. 
 • Rektor eller styrer kan henvise til PPT ved behov for hjelp med kompetanseheving eller organisasjonsutvikling. Det kan for eksempel være veiledning i arbeid med barnehage-/skolemiljø, gruppe-/klasseledelse og tilpasset undervisning.  

Henvisningsskjema (PDF) 

Hvordan jobber vi? 

 • Når et barn/en ungdom er tatt inn ved PPT, starter PP-rådgiveren et utredningsarbeid.
 • Utredningen består vanligvis av samtaler med foresatte og barnehage/skole og samtale, kartlegging og eventuelt observasjon av barnet/eleven. Gjennom utredningen prøver vi å få et bedre bilde av den enkeltes styrker, utfordringer og behov for tilrettelegging.
 • Konklusjonen kan være at barnets/elevens behov kan dekkes med tilpasninger i det vanlige tilbudet. PPT kan også anbefale spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skolen. Vi kan også anbefale å henvise videre til andre instanser.
 • I noen tilfeller er det aktuelt med oppfølging i form av veiledningssamtaler med skole, foreldre eller elev.
 • PPT deltar ofte i samarbeidsmøter med barnehage/skole, foreldre og eventuelt andre instanser som jobber rundt barnet/eleven.
 • I tillegg til å jobbe med enkeltpersoner, bidrar PPT med kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehage og skole. Vi er opptatt av tidlig innsats og å jobbe forebyggende.   

Om Pedagogisk psykologisk tjeneste

 • I PPT arbeider det pedagogisk-psykologiske rådgivere med utdannelse som psykolog, spesialpedagog eller annen samfunnsvitenskapelig og sosialfaglig bakgrunn.
 • PPT er en del av det kommunale hjelpeapparatet. Virksomheten er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeidet med tilpasset opplæring og godt læringsmiljø. Dette gjelder alle barn/elever, og barn og unge med spesielle behov. 
 • PPT gir råd og veiledning knyttet til barn og unges utvikling og læring. Vi er også sakkyndig instans i forbindelse med spesialpedagogisk tiltak i barnehage, grunnskole og voksenopplæring.
 • Alle skoler og barnehager i Nordre Follo har faste kontaktpersoner i PPT. De deltar jevnlig i ressursteam og kontaktmøter. 
 • PP-tjenestens oppgaver og mandat er hjemlet i følgende lover: 

Kontaktinformasjon 

Kontakt Nordre Follo PPT

Telefon 64 87 86 84  

Send e-post til Nordre Follo PPT 

Postadresse
Postboks 3010, 1402 Ski 

Besøksadresse
Gamle Oppegård rådhus
Kolbotnveien 30
1410 Kolbotn