Reglementer

Kort fortalt

Reglementer for ansatte og folkevalgte.

Politisk reglement

Politisk reglement beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene for delegering i Nordre Follo.

Reglementet inneholder også konkrete fullmakter og regler for saksbehandling i folkevalgte organer. 

Administrativt delegasjonsreglement

Administrativt delegasjonsreglement skal sørge for at kommunedirektørens retningslinjer for myndighetsutøvelse og delegering er klare, tydelige og lett tilgjengelige. 

På denne måten skal reglementet bidra til gode tjenester og en forsvarlig, rasjonell og effektiv forvaltning. 

Finansreglement

Finansreglementet skal først og fremst sikre at kommunens finans- og gjeldsforvaltning drives i samsvar med gjeldende lover og regler, og i henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende vedtak. 

Økonomireglement

Økonomireglementet er kommunens overordnede regelverk for behandling av økonomisaker og gjelder for Nordre Follo kommune og andre juridiske enheter som tilhører kommunen. 

Investeringsreglement

Investeringsreglementet gir retningslinjer for hvordan Nordre Follo kommune skal gjennomføre større investeringsprosjekter.

Reglementet gjelder for investeringer med et budsjett på mer enn brutto 30 millioner kroner og/eller prosjekter som er definert som et stort prosjekt i henhold til gitte retningslinjer.