Ledige stillinger

Kort fortalt

Nordre Follo kommune er en stor arbeidsgiver som består av mange flotte og engasjerte mennesker. Våre ansatte utfører viktig og meningsfylt arbeid – hver dag!

Her kan du søke ledige stillinger:

Webcruiter 

Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. Sammen skaper vi en attraktiv arbeidsplass og sørger for gode tjenester til innbyggerne.

Dette gjelder for alle stillinger

Nordre Follo kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Under menypunktet «Viktig informasjon til søkere» kan du lese mer om kravene til deg som søker.

Kontaktinformasjon

Har du generelle spørsmål om å jobbe i Nordre Follo kommune, kan du kontakte HR-avdelingen. Hvis du har spørsmål om en spesiell stilling, må du kontakte oppgitt kontaktperson.

HR@nordrefollo.kommune.no  

Viktig informasjon til søkere

Her finner du informasjon som er viktig når du søker en stilling i Nordre Follo kommune.

Norsk språk

For alle stillinger i kommunen krever vi at søkerne behersker norsk språk muntlig og skriftlig.

For noen stillinger kan det være aktuelt med godkjenning på høyere nivå. Dette blir opplyst i utlysningsteksten.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, ber vi om at du legger ved søknaden dokumentasjon på gjennomført norsktest.

Vi ber også om at attester og vitnemål er oversatt til norsk.

Politiattest

Vi krever for enkelte stillinger at den som ansettes viser tilfredsstillende politiattest. Det gjelder blant annen innen skole, barnehage og innen pleie- og omsorgstjenestene.

Politiattesten må vise at vedkommende som ansettes ikke er siktet, tiltalt eller dømt etter gjeldende regelverk for stillingen. Du må legge frem attesten før du kan begynne i jobben.

Du kan lese mer om politiattest på Politiets nettsider 

Offentlig søkerliste

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter at søknadsfristen har gått ut, utarbeides en offentlig søkerliste. Denne inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker.

Opplysninger om en søker kan likevel unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren ber om det (Offentlighetsloven § 25).

Offentlige virksomheter er forpliktet til å vurdere meroffentlighet og vil vurdere søkernes anmodning om fritak, opp mot de hensyn som taler for offentlighet.

Dersom anmodningen ikke blir innvilget, vil du få beskjed om dette. Du får da valget mellom å opprettholde søknaden (og vises i offentlig søkerliste) eller trekke søknaden.

Merk! Anmodningen gjelder kun offentlig søkerliste. Alle søkere til stillingen vil vises i den utvidede søkerlisten. Denne er kun tilgjengelig på forespørsel for den enkelte søker.

Generell godkjenning av utenlandsk utdanning

Har du utdanning fra utlandet, må du legge frem godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dette gjelder både norske og utenlandske søkere.

«Generell godkjenning» gjelder høyere utdanning fra utlandet. Utdanningen blir vurdert opp mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d.

Godkjenningen sier ikke noe om det faglige innholdet i en utdanning.

Les mer om godkjenning av utdanning på NOKUTs nettsider  

Utenlandsk lærer- og barnehagelærerutdanning

1. januar 2020 overtok Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) ansvaret for godkjenning av lærere og styrere og pedagogiske ledere med utdanning fra utlandet.

Les mer om godkjenning av utdanning på NOKUTs nettsider    

Autorisasjonsnummer (HPR)

Noen stillinger krever en spesiell godkjenning/autorisasjon. Dette gjelder spesielt for helsepersonell.

Hvis stillingen du søker krever et HPR-nummer (Helsepersonellregisteret), må du skrive det i søknaden. Du må også legge autorisasjonspapirer ved søknaden.

Du kan lese mer om slik godkjenning på nettsidene til:
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell   

Oppholdstillatelse for arbeid

Nordiske statsborgere (Sverige, Danmark, Island og Finland), har automatisk oppholdstillatelse.

Hvis du har statsborgerskap av et EU/EØS-land, trenger du ikke å søke om oppholdstillatelse. Du må likevel registrere deg hos politiet dersom du ønsker å oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder.

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS-området, må du ha et skriftlig tilbud om arbeid for å få oppholdstillatelse i Norge. Vilkårene for å få innvilget oppholdstillatelse varierer avhengig av type stilling eller yrke.

Les mer på UDIs nettsider