Omstilling i kommunen

Kort fortalt

  • Utvikling og bærekraft er kommunens omstillingsprogram som startet sommeren 2021. 
  • Programmet skal bidra til helhetlig og bærekraftig effektivisering og omstilling av tjenestene i kommunen.
  • Det skal bidra til helhetlige retningsvalg, felles prioriteringer og god gjennomføring.
  • Målet er å skape en bærekraftig økonomi som gir handlingsrom i årene framover.  

Valg for framtiden

For å klare å utvikle kommunens tjenester, samtidig som vi oppnår en bærekraftig økonomi, må vi ha en felles forståelse av de utfordringene vi står overfor som samfunn og kommune.

Vi må se langt fram i horisonten for å ta de riktige valgene for framtiden. Det er avgjørende at vi gjør felles prioriteringer som er de beste for hele kommunen.   

Vi kan ikke løse de store utfordringene vi nå står overfor ved bare å forbedre det vi gjør i dag. Utfordringene krever innovasjon og nye måter å jobbe på.

For å sikre ressurser og krefter til å gjennomføre omstilling, må det gjøres en samlet og helhetlig prioritering av ressursene for kommunen.

Det blir nødvendig med krevende arbeid og tøffe prioriteringer i flere år framover.   

Felles prioriteringer 

Kommunen må vite hvor vi skal, og vi må velge ut og gjennomføre prosjekter som bidrar til at vi kommer dit. For å ha kapasitet til å gjennomføre de viktigste prosjektene og oppnå planlagte gevinster, er det helt nødvendig å prioritere ressursene.

Det betyr at kommunen må bruke kreftene på de beste initiativene, og at mange gode forslag og løsninger må vente eller velges bort.   

I Utvikling og bærekraft er det etablert en prosjektportefølje. Porteføljen består av de prosjektene som kommunedirektøren vurderer som de strategisk viktigste for kommunen på nåværende tidspunkt.

Potensialet for økonomisk gevinst, og hvorvidt prosjektet vil bidra til å nå kommuneplanens mål, er de mest tungtveiende kriteriene når vi vurderer om prosjekter skal inn i porteføljen.    

De valgte prosjektene er samlet i de fem delprogrammene i Utvikling og bærekraft:

  • Innbyggerløftet
  • Ansattløftet
  • Velferd og teknologi
  • Smarte areal og bygg
  • Oppvekstløftet

Felles metodikk 

Det er laget et felles verktøy og en felles metode som skal brukes i alle prosjektene i porteføljen. Det skal gjøre det enklere å gjennomføre prosjekter, og sikre at det gjøres på samme måte i hele kommunen.

I verktøyet er det stort fokus på behov og gevinst. Det er viktig å være opptatt av gevinst gjennom hele prosjektperioden. Da sikrer vi at ressursene brukes på prosjekter som kan bidra til å nå kommunens mål.

Et større fokus på behov framfor løsninger vil i større grad åpne opp for nye måter å løse oppgaver på.   

Se mer om økonomi, analyse og planer