Tertial- og årsrapporter

Kort fortalt

  • Kommunen redegjør årlig for økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse.
  • Årsberetningen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og rapportering fra tjenesteområdene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.
  • Tertialrapportene inneholder mye av det samme, men for fire måneder av gangen.
  • Både årsberetningen og tertialrapportene tar utgangspunkt i planer og mål som er vedtatt for kommunen.