Offentlig journal (postliste)

Kort fortalt

 • Alle brev og e-poster til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige dokumenter, og vil være i offentlig journal.
 • Du kan bestille innsyn i dokument direkte fra offentlig journal.
 • Du har også rett til å be om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på offentlig journal. Innsynskravet må da gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Innsynsløsningen var utilgjengelig

Mellom 27. juni kl 18.00 og 2. juli kl 20.00 hadde vi problemer med innsynsløsningen vår. Hvis du sendte inn et innsynkrav i denne perioden, oppfordrer vi deg til å gjøre det på nytt. Vi beklager ulempene dette medfører.

Gå til offentlig journal

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov.

Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør gjøres delvis eller helt kjent.

Se Offentleglova §11. Meirinnsyn

Du kan be om innsyn i dokument som ikke er publisert i  offentlig journal. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.

Kriterier for publisering på offentlig journal

Nordre Follo kommune publiserer offentlig journal (men ikke selve dokumentene) for disse arkivdelene fra sak og arkivsystemet:

 • Sakarkiv
 • Anskaffelsesarkiv
 • Rekrutteringsarkiv
 • Eiendomsarkiv (herunder byggesaker)
 • Planarkiv 
 • Vann og Avløp

Nordre Follo kommune fører journal, men publiserer ikke offentlig journal på internett for arkivdelene

 • Barnehagearkiv
 • Elevarkiv 
 • Personalarkiv

Kommunen publiserer heller ikke offentlig journal for klientmapper innen

 • helse og mestring
 • barnevern
 • PPT 
 • helsestasjon

Denne dokumentasjonen er underlagt taushetsplikt.  

Husk at parter, og/eller deres representanter i utgangspunktet har krav på innsyn i disse opplysningene. De kan rette innsynsforespørsler til kommunen via postmottak.  

Personvernforordningen (GDPR)

Personvernforordningen jamfør Personopplysningslova stiller krav til hvordan vi behandler personopplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger (ref. artikkel 9 nr. 1) – i tidligere lov kalt sensitive personopplysninger – skal sikres et særlig vern og blir derfor ikke gjort tilgjengelig på nettet.

Dette gjelder journalposter om barn, elever, personal og andre personer, hvor det foreligger sensitive personopplysninger.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis du ikke har mottatt svar i løpet av fem virkedager, er dette å regne som et avslag som kan du kan klage på.

Klageinstans vil være Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Avslag – klage

Avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig. Den vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget og opplysning om 3 ukers klagefrist, jfr. forvaltningsloven § 29.

Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i offentleglova § 31 og § 32.

Når du sender e-post eller brev til kommunen

Tenk på dette før du sender e-post eller brev til oss:

 • All post til og fra kommunen, som ikke er underlagt taushetsplikt, vil være i offentlig journal hvor alle har rett til å be om innsyn. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt eller sitert i sin helhet i media.
 • Du skal ikke sende sensitive opplysninger i e-post da dette ikke er en sikker forsendelsesmåte.

For mer informasjon om innsyn og offentlighet kan du besøke nettsidene til Datatilsynet.