Offentlig journal (postliste)

Kort fortalt

All post som blir sendt til og fra Nordre Follo kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Det betyr at det vil være synlig i postlisten vår.

Postlister og innsyn

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov.

Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør gjøres delvis eller helt kjent - Offentleglova §11. Meirinnsyn.

Du kan be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlisten. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.

Personvernforordningen (GDPR)

Personvernforordningen jamfør Personopplysningslova stiller krav til hvordan vi behandler personopplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger (ref. artikkel 9 nr. 1) – i tidligere lov kalt sensitive personopplysninger – skal sikres et særlig vern og blir derfor ikke gjort tilgjengelig på nettet.

Dette gjelder journalposter om barn, elever, personal og andre personer, hvor det foreligger sensitive personopplysninger.

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis du ikke har mottatt svar i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages.

Klageinstans vil være Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Avslag – klage

Avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jfr. forvaltningsloven § 29.

Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i offentleglova § 31 og § 32.

Når du sender e-post eller brev til kommunen

Tenk på følgende før du sender e-post eller brev til oss:

  • All post til og fra kommunen, som ikke er underlagt taushetsplikt, blir publisert i fulltekst på postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt eller sitert i sin helhet i media.
  • Du skal ikke sende sensitive opplysninger i e-post da dette ikke er en sikker forsendelsesmåte.

For mer informasjon om innsyn og offentlighet kan du besøke nettsidene til Datatilsynet.