Fylkeskommunale utbyggingsprosjekter

Kort fortalt

Akershus fylkeskommune har ansvaret for å bygge

  • fylkesvei 152 Kirkeveien
  • gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud

Fylkesvei 152 Kirkeveien-Langhusveien

Fylkeskommunen skal bygge ut Kirkeveien. Kollektivtransporten i Kirkeveien får prioritet, og gående og syklende skal få et bedre tilbud. 

I tillegg skal det etableres kollektivfelt i Langhusveien mellom bussholdeplass Ski sykehus og Kirkeveien, og et nytt kryss skal erstatte dagens to kryss; Kirkeveien/ Langhusveien og Kirkeveien/ Sanderveien. 

Planen ble 1. gangsbehandlet i Nordre Follo kommune, utvalg for areal, klima og byggesak, den 4.2.2020.

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.3.2020 - 22.4.2020.

Etter 1. gangsbehandling er det gjort nye utredninger og planen har blitt endret på enkelte områder.

Planen ble sendt ut til begrenset høring til berørte parter i perioden 27.5.2021 – 17.6.2021.

Etter 1. gangsbehandling fremmet daværende Viken fylkeskommune ved avdeling for kulturarv innsigelse og krevde ytterligere arkeologiske undersøkelser. Nye registreringer er gjennomført.

Planen ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 3. november 2021. Se sakspapirene i politisk møtekalender.

Les mer om prosjektet på Akershus fylkeskommunes nettsider.

Kontaktinformasjon utbyggingen av Kirkeveien

Prosjektleder Bjørn Aage Innstrand i Akershus fylkeskommune, tlf 90 18 81 20, e-post bjorninns@afk.no

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Gang- og sykkelvei fylkesvei 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud

Akershus fylkeskommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 152 Skiveien, mellom Stenfelt og Greverud. Målet er å etablere en effektiv, brukervennlig og trafikksikker gang- og sykkelvei for myke trafikanter.

Byggeperiode: Sommeren/høsten 2023 - høst/vinter 2025.

En del av prosjektet er at fylkeskommunen legger ny hovedvannledning for Nordre Follo kommune. Ledningen skal legges langs hele strekningen. Samtidig er det planlagt rehabilitering av eksisterende vann- og avløpssystem for Nordre Follo kommune, samt et nytt overvannssystem for Akershus fylkeskommune.

Les mer om prosjektet på Akershus fylkeskommunes nettside.

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med: 

Anders Mjell, prosjektleder, e-post: andersmj@afk.no, mobil: 90 74 42 10

Elena Wahl, byggeleder, e-post: elenaw@afk.no, mobil: 46 90 66 73

Atle Øien-Sveum, teknisk byggeleder, e-post: atleoi@afk.no, mobil: 48 00 43 02

Kontaktinformasjon

Du finner kontaktinformasjon til relevante aktører under informasjonen om hvert enkelt prosjekt lenger opp på siden.