Waldemarhøyveien 1 reguleringsplan

Nordre Follo kommune vedtok 20.06.2023 å legge reguleringsplanforslag for Waldemarhøyveien 1 ut til offentlig ettersyn slik at interesserte kunne komme med innspill. Høringsfristen gikk ut 6. september 2023. Det er varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Fristen for innspill til utbyggingsavtale er 8. desember 2023.

Om planen

Obos nye hjem AS foreslår regulering for et nytt borettslag med 69 leiligheter. Planen inkluderer den eksisterende Torvang/Næss-gården og legger til rette for tre boligblokker på 5 etasjer og én på 6 etasjer.

Waldemarhøyveien oppgraderes, og langs Kirkeveien legges det til rette for næring på bakkeplan.

Planen inkluderer også en offentlig park som settes av til skatepark med funksjoner tilpasset flere aldersgrupper. Parken vil være et viktig tilbud til barn og unge i Ski sentrum.

Prosessen hittil

Obos nye hjem AS hadde oppstartsmøte med kommunen 4.2.2021. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger».

Obos nye hjem AS varslet oppstart av planarbeid 4.6.2021. Dokumenter som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Innspill som kom inn i forbindelse med varsel om oppstart finner du under fanen «Saksdokumenter».

Planen har vært på høring med høringsfrist 6. september 2023. Det kom inn flere innspill som vil bli vurdert i forbindelse med det videre planarbeidet frem mot sluttbehandling.

Innspill til arbeidet med utbyggingsavtaler

Merknader til arbeidet med utbyggingsavtaler i området sendes til Nordre Follo kommune på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/02134. Overskriften i brevet eller e-posten skal være «Uttalelse til forhandlinger om utbyggingsavtale».

Fristen for innspill er fredag 8. desember 2023.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i innspillet ditt, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  Innspillet vil tas med i det videre arbeidet med forhandling om utbyggingsavtale.  

Videre saksgang

Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret vinteren 2023/våren 2024.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Jon Fjellstad ved byutvikling og arealplanlegging på epost: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no
Tlf: 66 81 99 45

Sist endret: 17.11.2023