Planlagte blokker ved Langhus stasjon

Parkveien 3 - 5

Bane NOR holder på å lage detaljreguleringsplan for Parkveien 3 – 5 ved Langhus stasjon.

Om planen

Hensikten med planen er å legge til rette for nybebyggelse ved Langhus stasjon, ved oppføring av leiligheter i blokkbebyggelse med tilhørende utearealer, samt noe areal til næring, offentlig friområde og park.

Planen skal bidra til å skape aktiviteter i nærmiljøet og gi gode, funksjonelle ganglinjer inn mot knutepunktet Langhus stasjon.

Området rundt Langhus stasjon vil få en høy boligkonsentrasjon og et urbant preg i landlige omgivelser.

Prosessen hittil

Bane Nor hadde oppstartsmøte med kommunen 16.06.2020. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet.

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet ligger offentlig tilgjengelig på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – Kunngjøring av planarbeid».

Etter oppstartsmøtet varslet Bane Nor oppstart av planarbeid. I forbindelse med varsel om oppstart kom det 37 innspill. Disse kan du lese på arealplaner.no under fanen «Saksdokumenter».  

Saksdokumenter

Dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart ligger tilgjengelig på arealplaner.no under fanene «Planbehandlinger» og «Saksdokumenter».  

Videre saksgang

Forslagsstiller går nå igjennom alle innspillene som kom i forbindelse med varsel om oppstart og skal vurdere om og hvordan innspillene skal tas med videre i planarbeidet.

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer.

Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om planarbeidet og innholdet i planen kan rettes til plankonsulent Astrid Høie Fredheim fra Asplan Viak på e-post astrid.fredheim@asplanviak.no.

Saksbehandler i kommunen Annette Katherine Mohr kan svare på spørsmål om prosessen planarbeidet nå skal gjennom. Ta kontakt på e-post annette.mohr@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 14.05.2024