Trafikksikkerhet

Kort fortalt

 • Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikksikkerhetstiltak.
 • Kommunen jobber med en ny plan for trafikksikkerhet.
 • Kommunen ønsker å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.
 • Nye trafikksikkerhetstiltak i kommunen.

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Du kan sende søknad om mindre trafikksikkerhetstiltak til kommunens til postmottak

Her kan du søke om:

 • fartshumper
 • trafikkskilt
 • gangfelt
 • og andre mindre tiltak i Nordre Follo kommune.

Søknaden vil bli behandlet av kommunens rådgivere på trafikksikkerhet. Alle saker blir vurdert ut fra gjeldende regelverk og normer.

Etter at kommunen har mottatt søknaden, informerer vi deg om når du kan forvente at saken blir ferdig behandlet. Tiden det tar å behandle sakene varierer etter hva det søkes om.

Det er planlagt å lage ny trafikksikkerhetsplan i 2020. Her vil det bli mulighet for å sende inn ønsker om tiltak. Mer informasjon kommer på et senere tidspunk.t

Om trafikkfarlige hekker

Melding om trafikkfarlige hekker og annen vegetasjon kan sendes på postmottak

Regler for trafikksikker vegetasjon

 • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
 • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
 • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
 • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
 • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
 • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
 • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlige hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes, særlig i år der vegetasjonen vokser ekstra mye.

Send en postmottak og du kan melde fra om hekker og busker kommunen bør klippe.

Takk for hjelpen!
Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Kontakt Statens vegvesen. 

Plan for trafikksikkerhet

Innspillsrunden i mai–juni knyttet til arbeidet med kommunens trafikksikkerhetsplan er nå avsluttet. Det engasjerte folk i Nordre Follo – vi har fått rundt 650 innspill til planen!Vi har samlet alle innspillene i en database som blir tilgjengelig for publikum etter sommerferien.

Hva handler innspillene om?

Mange av forslagene dreier seg om fylkesvei, og disse vil bli vurdert sammen med Viken fylkeskommune.

Vi samarbeider også med politiet og Trygg trafikk om arbeidet.

Hva skjer videre med planen?

Trafikksikkerhetsplanen vil bli lagt fram for politisk behandling, forhåpentligvis i desember 2020.

Etter dette vil det bli utarbeidet årlige handlingsplaner for trafikksikkerhet, der det prioriteres hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på e-post med kommunens overingeniør i plan- og prosjektavdelingen til Vei og park:

Morten Sandaker