Vassdrag og vannmiljø

Kort fortalt

  • Vannområdet PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget, er opprettet som følge av EUs vanndirektiv.
  • Hensikten er å sikre god kjemisk og økologisk vannkvalitet i vårt nærområde.
  •  PURA er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden og Oslo.
  • Kommunen måler jevnlig innholdet av cyanobakterier og en gift de ofte produserer i Kolbotnvannet i sommersesongen. Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som en offentlig badeplass.

PURA

I regi av PURA pågår det en kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten i bekker, elver og innsjøer.

Nye Nordre Follo kommune er en av kommunene i PURA, og mye av informasjon om vannkvaliteten i de tidligere kommunene Ski og Oppegård som nå til sammen utgjør Nordre Follo kommune ligger i PURAs årsrapporter for vannkvalitetsovervåking.

Årsrapportene finner du sammen med mye annen nyttig informasjon på www.pura.no.

Vannprøver på badeplassene

Kolbotnvannet

Kolbotnvannet er ikke tilrettelagt som offentlig badeplass på grunn av at vannet inneholder cyanobakterier, som ofte produserer en gift som er forbundet med en viss helserisiko. På grunn av cyanobakteriene vil vi ikke anbefale noen å bade i Kolbotnvannet.

I sommersesongen tar kommunen vannprøver av overflatevannet i Kolbotnvannet hver 14. dag for å måle innhold av cyanobakterier og giften de ofte produserer.

Prøver fra Kolbotnvannet 22. september

Det ble tatt prøve av cyanobakterier og algegift i Kolbotnvannet 22. september. Det er fortsatt noe cyanobakterier i vannet. Prøven fra 0-3 meters dyp hadde en konsentrasjon på 0,8 µg/l microcystin. Prøven fra 4-5 meters dyp  hadde en konsentrasjon på 1,0 µg/l microcystin. Internasjonale verdier for drikkevann er 1 µg/l microcystin og for badevann 10 µg/l microcystin. Konsentrasjonene ligger derfor under grenseverdien for drikkevann, og det er ikke farlig for mennesker eller dyr å bade her.

Når lyset avtar utover høsten, vil en del cyanobakterier dø. Noen ganger legger de seg i overflaten som grønne bånd og ligner ganske kraftig grønn maling. Når cellene dør, sprekker de og algegift lekker ut i vannet. Hvis slike grønne bånd oppstår i vannet, kan det bli store, lokale giftkonsentrasjoner i overflaten. Man må derfor ikke få i seg vann fra slike grønne partier. Dyr og mennesker må ikke bade og barn ikke leke med vannet.

Prøver fra Kolbotnvannet 25. august

Det ble tatt prøve i Kolbotnvannet 25. august. Det er cyanobakterier i vannet, men konsentrasjonene av algegift er lave. Konsentrasjonen i overflaten var 0,3 µg/l microcystin. Konsentrasjonen på 3-6 meters dyp, altså under vanlig badedyp, var 1,4 µg/l microcystin. Internasjonale verdier for drikkevann er 1 µg/l microcystin og for badevann 10 µg/l microcystin.

Prøver fra Kolbotnvannet 11. august 

Det ble tatt prøve i overflaten av Kolbotnvannet 11. august. Det er nå lite cyanobakterier i vannet. Mengden algegift var 0,2 µg/l microcystin. Internasjonale verdier for drikkevann er 1 µg/l microcystin og for badevann 10 µg/l microcystin. Konsentrasjonen ligger derfor godt under begge disse grenseverdiene.

Prøver fra Kolbotnvannet 28. juli 

Det ble tatt prøver i overflatelaget 0-3 meters og 3-6 meters dyp i Kolbotnvannet 28. juli. Det var en del cyanobakterier, og det ble målt 1,6 µg/l microcystin i overflatelaget 0-3 meter. Prøven fra 3-6 meter inneholdt 6,8 µg/l microcystin. Denne dybden er dypere enn der man vanligvis bader.  

Internasjonale grenseverdier for microcystin er 1 µg/l for drikkevann og 10 µg/l for badevann. Det anbefales derfor ikke å la dyr eller barn bade dersom det er risiko for at de kan drikke av vannet.  

Kontakt oss

Telefon: 64 87 85 94  

postmottak@nordrefollo.kommune.no