Spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia

Kort fortalt

 • Kommunen etablerer en cirka 1255 meter lang tunnel for spillvann mellom Vevelstad og den nye hoved-spillvannsledningen Ski-Haugbro ved Kongslia.
 • Arbeidet begynte høsten 2021 og er planlagt å vare i 2-2,5 år.

Prosjektbeskrivelse og video

Prosjektet blir utført fordi kapasiteten på de nåværende pumpestasjonene er overbelastet. Ledningsnettet er dårlig og må rehabiliteres.

Prosjektet er en viktig for å å sikre nødvendig kapasitet og teknisk kvalitet for avløpssystemene. Dette blir gjort på grunn av dagens behov, og fremtidige behov.

Det er planlagt stor utbygging og befolkningsøkning i tilrenningsområdet til dagens Vevelstad pumpestasjon og Fosstjern pumpestasjon i tiårene som kommer. Opprustet ledningsnett er en forutsetning for å utvikle boliger videre.  

Tunnelen vil i hovedsak ligge slik at det er 30-40 meter mellom tunneltaket og overflaten. Påkoblingen til hoved-spillvannsledningen planlegges i form av en tunnelportal rett sør for Kongslia, ved Dalsveien 15. Spillvann er vann fra bad, oppvask- og vaskevann, og kloakk fra toaletter.

Tunnelåpningen vil ha en naturlig overgang til landskapet.

Prosjektet vil gjennomføres fossilfritt for å redusere utslipp i anleggsfasen. Anleggsarbeidet begynte høsten 2021 og vi regner med en anleggstid på 2 -2,5 år.

Vi tar forbehold om endringer i den planlagte fremdriften.

Se video fra tunnelen (Facebook):

Oppdateringer 2024

Mai

Prosjektet jobber videre og nærmer seg nå slutten. Vi har revet de gamle pumpestasjonene på både Vevelstad og Fosstjern.

Deler av gang- og sykkelveien forbi Langhus- bo og servicesenter er asfaltert og entreprenøren er i gang med å plante og så i området.

Gang- og sykkelveien mellom Vevelstad-Fosstjern (som har vært stengt i anleggsperioden) åpner igjen i uke 20/21.

På Kongslia blir området tilbakeført. Arbeidet med å plante og etablere balløkke med grusdekke starter i mai.

Kontorbrakkene på Kongslia blir flyttet i uke 23.  

Mars

Entreprenøren rev de gamle pumpestasjonene på Vevelstad og Fosstjern. 

Det er påskeferie på prosjektets anleggsområder på helligdagene i påsken. Oppstart etter påske var tirsdag 2. april.

Februar

På Vevelstad og Fosstjern er det de neste ukene planlagt å rive og sanere de gamle pumpestasjonene. Dette betyr at vi kan koble oss inn på den nye ledningen som er etablert.

Vi har dermed nådd en viktig milepæl i prosjektet.

På Kongslia riggområde skal entreprenøren tilbakeføre området. Akkurat nå er vi gang med å flytte kontorbrakkene (og en del blir fjernet), sånn at vi kan starte med arbeidet som skal gjøres på området.

På deler av området vil det etableres en gressplen og det skal anlegges en balløkke med grusdekke på 15x30 meter.

Entreprenøren skal også i slutten av prosjektet så klatreplanter, og ordne med området rundt tunnelportalen.

Desember 2023

Tunnelen ble ferdig sprengt tidligere i år. Nå legger vi rør og ordner andre tekniske installasjoner i tunnelen.

På anleggsområdet ved Vevelstad og Fosstjern pågår arbeid med både rørlegging og etablering av nye kummer.

Det skal også bygges et nytt driftsbygg ved Vevelstad, og de gamle pumpestasjonene skal bli sanert.

Entreprenøren tar juleferie etter endt arbeidsdag fredag 22. desember og vil være tilbake på jobb tirsdag 2. januar 2024.

November 2023

Entreprenøren er i gang å sprenge ved Fosstjern pumpestasjon. Arbeidene forventes ferdig i uke 46.

Vi minner om at prosjektet har opprettet SMS-varslingstjeneste i forbindelse med sprenging som utføres i prosjektet.

Her finner du varslingstjenesten.

Benytt påmeldingsskjema på siden i lenken over for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

Gratis SMS-varsling ved sprenging 

Det har vært noen mindre utfordringer med SMS-varslingstjenesten hvor noen få ikke har mottatt SMS før sprenging. Leverandør feilsøker for å finne ut hva som kan være årsaken.

Det å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange. Da får man tid til å forberede seg. Nordre Follo kommune har opprettet en egen varslingstjeneste for prosjektet spillvannstunnel Vevelstad-Kongslia på Nabovarsling.no.

Her kan alle som ønsker motta sms-varsel før sprenging utføres. Tjenesten er gratis å abonnere på for deg.

Direkteadresse til SMS-varsling for prosjektet: https://nabovarsling.no/VA-Kongslia-Vevelstad  

Bruk påmeldingsskjema på siden i lenken over for å melde deg på eller av varslingstjenesten. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel cirka 15-45 min før sprengning.

Informasjon om sprengning som publiseres på nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut før sprengning som er gjeldende. Ved å melde deg på SMS-varsling for et geografisk område, vil du motta SMS før hver sprengning.

Ofte stilte spørsmål

Vil dette påvirke vannet og avløpet til mitt hus?

Prosjektet vil ikke påvirke vann og avløp til boliger i anleggsperioden.  

Hvilke avbøtende tiltak gjør prosjektet med tanke på rystelser?

Med hensyn til rystelser følger vi grenseverdiene som er i «Rystelser - Veiledende grenseverdier i NS 8141:2001 "Vibrasjoner og støt».  Bygningsbesiktigelser/grunnundersøkelser er utført før anleggsstart.

Det er også krav om å utarbeide et måleprogram før anleggsstart. Måleprogrammet skal overvåke rystelser på nærliggende bygg og konstruksjoner som kan ta skade. 

Det er utarbeidet egen rapport om ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold for bygging av underjordsanlegget inkludert borehull. Til prosjektet er det også utført grunnundersøkelser i form av seismikk, grunnboringer, brønnboring/grunnvannsovervåkning og feltkartlegging.  

Hvilke avbøtende tiltak gjør prosjektet med tanke på støy?

Støy er vurdert i prosjektets miljøprogram med beskrivelse av forebyggende og avbøtende tiltak som prosjektet følger opp i anleggsperioden. Kontrakten pålegger entreprenøren krav om å gjennomføre støymåling hvis det er tvil om støygrensen overholdes, og entreprenøren skal iverksette avbøtende tiltak ved behov. 

Støyende arbeid skal til enhver tid overholde gjeldende lovverk og retningslinjer for støyende arbeider (T-1442/2016). Viktige avbøtende tiltak:

 • Lydduk settes opp ved spesielt utsatte områder. Dette vurderes underveis.
 • Nisje bygges inne i tunnelen for mellomlagring av sprengstein. Det gjør at vi unngår mellomlagring av masser på utsiden av tunnelen, som fører til støy.
 • Krav til at det skal benyttes støydempet utstyr som oppfyller alle krav til støy: Krav til at alle bormaskiner skal være støydempede. Alle kompressorer skal være støydempede eller plassert i støyisolert hus.  

Hvor lenge skal anleggsarbeidet pågå?

Anslått anleggstid på 2-2,5 år. Tunneldrivingen pågår i ca. 1 år. 

Hvilke tider på døgnet og hvor mange dager i uka skal det arbeides?

For arbeid i dagssone er normal arbeidstid (mandag-fredag):  07:00-19:00. Massetransport ut av tunnel skal kun foregå i tidsrommet 07:00-19:00 hverdager. Det skal ikke foregå massetransport på lørdager, søndager og helligdager. Ved arbeider nær Vevelstadsaga barnehage skjerpes grensen til 55 dB i barnehagens åpningstid. For alle arbeider nær kommunale institusjoner på Vevelstad må det varsles særskilt.   

Det finnes krav til arbeid inne i tunnelen. Støy nær bolig og pleieinstitusjoner, som varer mer enn 6 måneder, skal ligge på:

 • 60 dB(A) på dagtid mellom kl 7-19
 • 55 dB(A) på kveld mellom kl 19-23 og i helger
 • 45 dB(A)på natten mellom kl 23-07  

Støyende arbeider (boring og sprenging) skal ikke utføres mellom kl. 23:00 og 07:00 hverdager, og ikke mellom 16:00 lørdag til 07:00 mandag.    

Hvilke endringer skjer for gående og syklister ved anleggsstart?

Det blir ingen endring ved Haugbro Terrasse for gående/syklister. Veien langs Kongslia og Haugbro terrasse er det fortau hele veien, med unntak av den korte bakken mellom tunnelportalen og Kongslia.

Det er planlagt riggområde mellom Vevelstad PSP og busstoppet ved Vevelstad stasjon. Gang- og sykkelveien mellom Vevelstad stasjon og Langhus bo- og servicesenter skal benyttes som anleggsvei i anleggsfasen. Den vil derfor bli stengt for myke trafikanter.

Dette vil bli aktuelt i andre halvdel av prosjektet. Alternativ framkommelighet for myke trafikanter i anleggsfasen vil bli skiltet.   

Hvor vil massetransporten gå?

Adkomstvei til tunnelen og transport av masser fra tunneldriving skal gå via Haugbro terrasse og videre til Skiveien.  

Uttak av masser fra tunnelen forventes å pågå i cirka 40 uker. Lastebilene skal vise varsomhet med tanke på

 • støv
 • støy
 • fart
 • myke trafikanter

De skal også vise hensyn til utearealer og terrasser.   

Film om tunneldriving

Denne filmen fra Oslo kommune viser hvordan tunneldriving foregår, og også vil foregå i dette prosjektet. Merk at filmen handler om et prosjekt i Oslo. Filmen er laget av Ny vannforsyning Oslo/Vann- og avløpsetaten og animasjonsbyrået Avia Produksjon.

Kontaktinformasjon

Nabokontakt: Anna Brodin

Ved akutte henvendelser, ta kontakt på anleggstelefon:
92 21 62 15

Øvrige henvendelser og spørsmål om prosjektet: vkpost@nordrefollo.kommune.no.