Gebyrer, vannmåler og faktura

Kort fortalt

 • Du betaler gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
 • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing fire ganger årlig.
 • Regningen blir sendt til den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen i offentlig eiendomsregister (matrikkelen).
 • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
 • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Om faktura for kommunale gebyrer

Når kommer regningene fra kommunen?

Faktura for vann, avløp og renovasjon sendes ut fire ganger hvert år. Betalingsfristene er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?

Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?

Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming hvis du har eget avløpsanlegg.

Se dine detaljer i portalen Min eiendom (logg inn med elektronisk id). Her finner du matrikkelinformasjon om eiendommen din og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen.
Les mer om Min Eiendom.

For leiligheter i borettslag og sameier vises foreløpig ikke informasjon relatert til kommunale tjenester.

Les mer om vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag.

Se vann- og avløpsgebyrer her.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?

Ja, det kan du. Hvis du vet at du ikke får til å betale hele fakturaen innen betalingsfristen, ta snarest kontakt med innfordring. Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen.

eFaktura og Avtalegiro

Har du spørsmål om eFaktura og Avtalegiro i forbindelse med fakturaen? Ta kontakt med faktureringskontoret

Spørsmål om renovasjon (søppeltømming)

Trenger du renovasjonsavtale på ny eiendom? Ta kontakt med kommunens gebyrkontor.

For andre henvendelser om renovasjon, kontakt Follo Ren via deres digitale kontaktskjema, på epost post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10.

Adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner: Last ned Appen MiljøID eller bestill fysisk kort.

Spørsmål om feiing

Lurer du på når feieren kommer? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt på e-post feier@follobrannvesen.no eller telefon 64 85 10 00.

Spørsmål om slamtømming

Kommunen har avtale med

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
Vakttelefon: 95 30 23 00 (24-timers vakt)
E-post: oslo@va365.no

Les mer om selvkosttjenesten slamtømming under «Private avløpsanlegg og oljetanker».

Spørsmål om vann, avløp og vannmåler

Vann og avløpsgebyret er todelt og består av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Forbruket måles med vannmåler og du betaler for det du faktisk bruker. Avlesning av vannmåler skjer i november/desember hvert år.

Hvis eiendommen ikke er registrert med vannmåler stipuleres forbruket etter eiendommens bruksareal hentet fra matrikkel.

Grunnlagsdata for kommunale eiendomsgebyrer

Det arbeides med en samordning av data hvor det vaskes mot matrikkel og folke/foretaksregisteret. Prosessen vil berøre spesielt sameier og borettslag. 

Sameier: Hvis et sameie tidligere har mottatt en felles faktura for eiendomsgebyrer, vil dette nå bli endret slik at hver seksjon får tilsendt egen faktura.

Viser til Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Akershus § 2. bokstav A  

Borettslag: Hvis et borettslag tidligere har mottatt faktura til hver andelseier, vil dette nå bli endret slik at borettslaget vil motta en faktura for eiendommen.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Akershus § 2. bokstav A

Har du fortsatt spørsmål om gebyrgrunnlaget?

Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

Oppgi eiendommens adresse, gnr/bnr og telefonnummer når du henvender deg til oss. Se også kontaktinformasjon nederst på siden. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune bestemmer beregning og innbetaling av gebyrene abonnentene skal betale for vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

Veileder VA - gebyrforskriften

Fakturaen baserer seg på informasjon som hentes fra matrikkelen, og hvordan bygget ditt er registrert der.

Hvis du er uenig i det som står registrert i matrikkelen, må du selv søke om bruksendring. Det kan du gjøre her.

Hvis du har godkjent bruksendring, men likevel har mottatt faktura for flere boenheter, les mer her.

Vann- og avløpsgebyrer

Her finner du priser og gebyrer for 2024:

Her finner du priser og gebyrer for 2023: 

Vann- og avløpsgebyrer for sameier og borettslag

Vi jobber med å få på plass en felles praksis for å håndheve forskrifter og regulativer for sameier og borettslag.

Kommunen tilbyr i dag digitale tjenester til innbygger via Min Eiendom og app-løsninger til miljøstasjoner.

For at slike tjenester skal fungere og videreutvikles er det viktig at datagrunnlaget er korrekt til enhver tid. Kommunen henter elektronisk informasjon om alle eiendommer fra Statens kartverk.

Sameie

Et sameie (definert i paragraf 2A i forskriften) er ikke registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) som eier av eiendommen. Faktura skal hefte ved den til enhver tid tinglyste eier av eiendommen.

Borettslag

Et borettslag (definert i paragraf 2A i forskriften) er tinglyst eier av eiendommen. Borettslaget får derfor fakturaen for kommunale avgifter, og må selv fordele kostnadene til sine andelseiere.

For mer informasjon om vann og avløpsgebyr, se
Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

Hva betaler du for?

Det du får igjen for gebyret, er at vi

 • renser drikkevannet
 • sørger for å ha tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner
 • dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke
 • sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig
 • verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Informasjon om vannmåleravlesning

Dette gjelder eiendommer som ikke har installert fjernavlest (digital) vannmåler. 
Har eiendommen din installert fjernavlest vannmåler, trenger du ikke å foreta deg noe.

Det er først etter at sms og avlesningskort er mottatt at det vil være mulig å registrere målerstand. Dette sendes ut i løpet av desember måned.

Ikke hjemme i desember?

Er du bortreist i desember, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss før du reiser for å registrere målerstanden. Det gjør du ved å ta bilde av måleren og sende til gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

NB! Husk å merke e-posten med adresse og gnr/bnr.

Vi tar i bruk SMS-varsling

Kommunen bruker SMS-varsling for å effektivt samle inn vannmåleravlesninger.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon hvis vi har registrert nummeret ditt eller du har registrert deg i offentlige registre.

For de eiendommene vi ikke finner mobilnummer til, vil det bli sendt ut avlesningskort i posten. Send gjerne svar på dette via nettsiden https://leseav.no/. Det går raskere enn å sende kortet tilbake via posten.

Hvis eiendommen ikke er registrert med vannmåler, blir forbruket stipulert etter eiendommens bruksareal som registrert i matrikkelen.

Slik leser du av vannmåleren

Vent med vannmåleravlesningen til du har mottatt sms eller avlesningskort i posten i løpet av desember.

Under følger en instruks på hvordan du skal lese av vannmåleren din. Dette gjelder kun husstander med manuelle målere (figur 2), ikke de som har digitale målere (figur 1).

Digital vannmåler

Figur 1. Ser vannmåleren din slik ut, har du en digital vannmåler som blir fjernavlest. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Digital vannmåler

Figur 2. Ser vannmåleren din slik ut, har du en manuell vannmåler. Da skal du sende inn årsavlesning til kommunen. 

Kommunen sender i løpet av desember måned ut sms om avlesning av vannmåler. Vannmåleren kan være installert ulike steder i hjemmet, for eksempel i fordelingsskap, ved varmtvannstanken, eller i/under kjøkkenbenken.

 1. Når du har mottatt sms, sjekk at det målernummer som oppgis er det samme som det som står på måleren din. Hvis det avviker, ta kontakt med kommunen. Oppgi adresse, og send med bilde av måleren din til e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.
 2. Les av måleren. Du skal kun ha med tallene foran kommaet.
 3. Svar på mottatt sms med bare tall. Taster du inn feil, kan du sende nytt svar. Det er det siste svaret du oppgir som registreres som forbruk i 2020.
 4. Du mottar svar/kvittering tilbake om at målerstanden er blitt registrert. 

Fått sms til feil nummer?

Har du fått en sms fra oss om vannmåleravlesning som du mener er sendt til feil nummer? Da ber vi deg om å ikke svare på denne. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Den som mottar feilsendt sms fra kommunen må sjekke sine opplysninger i de offentlige registrene og nummeropplysningen 1881.

Sjekk om vi kan nå deg

Det finnes to ulike registre du kan velge å registrere deg i for at kommunen skal nå deg med sms-varsel om vannmåleravlesning. Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert:

Norge.no -  Oppdater kontaktinformasjon
I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse, da mange henvendelser fra det offentlige foregår her.

www.varslemeg.no
Dette er et tilleggsregister kun koblet opp mot kommunens varslingssystem.

Kontaktinformasjon til bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner på www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.    

Avregning av vannforbruk

Avregning av vannforbruk blir fakturert 1. termin (årets første faktura) hvert år. Kommunen har a-konto oppgjør, som betyr at det innbetales et estimert forskudd (basert på fjorårets forbruk) hver termin gjennom året.

Vannmåleravlesning innhentes i desember og faktisk forbruk blir avregnet mot innbetalt a-konto. Hvis det er betalt for lite i a-konto (forskudd), vil det medføre en høyere faktura.

Er det betalt for mye i a-konto vil det medføre en lavere faktura. Alle fakturapostene i forbindelse med oppgjøret fremkommer på faktura for 1. termin, se eksempel:

Tabell med gebyrer

Demontering og installasjon av vannmålere i boligsameier

Hvis sameiet har felles vannmåler på hovedinntaket kan ikke enkeltseksjoner få utlevert vannmåler av kommunen. Ved overgang til seksjonsmålere må felles måler demonteres. Vi anbefaler sameier å felles koordinere en overgang.

Hvis dette ikke er mulig kan kommunen etter samråd med sameie fakturere seksjonene etter husareal (BRA) slik at felles måler kan demonteres. Det vil da være seksjonseiers ansvar å få montert vannmåler i egen seksjon.  

Har du spørsmål om vannmåleravlesningen, ber vi om at du kontakter oss på e-post gebyrer.va@nordrefollo.kommune.no.

Utlevering av vannmåler

Alle eiendommer tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet skal ha installert vannmåler og betale forbruksgebyr etter målt vannforbruk i m3.

Godkjent søknad om sanitærabonnement må medbringes av rørlegger. Det er mulig å hente vannmåler på Drømtorp, Teglveien 18A, 1410 Ski alle dager. Henting av vannmåler bør avtales i forkant for å sikre at fagansvarlig er til stede. Ansvarlig vannmålerkontrollør er Nils Thorstensen, og han kan nås på telefon 97 74 24 74.

Kontaktinformasjon

Ta helst kontakt med gebyrkontoret på e-post:

Gebyrkontorets telefon har telefontid mandager og torsdager kl. 09.00–15.00. Gebyrkontoret kan nås på telefon 64 87 85 94.

postmottak@nordrefollo.kommune.no