Gebyrer og vannmåler

Kort fortalt

 • Innbyggerne betaler gebyrer for kommunale fellestjenester som vann, avløp og renovasjon.
 • Du mottar faktura for vann, avløp, renovasjon, slam, vannmålerleie og feiing fire ganger årlig.
 • I boligen din har du en vannmåler som måler forbruket ditt av vann. Du får beskjed fra oss når du skal lese den av, og om hva slags informasjon vi trenger fra deg.
 • Fjernavleste vannmålere blir lest av automatisk.

Har du fått dobbel vann- og avløpsregning?

Grunnen til det er at gebyrforskriften for vann og avløp i Nordre Follo kommune er endret slik at den ikke lenger skiller mellom en bolig med en boenhet (enebolig) og en bolig med to boenheter (tomannsbolig, bolig med sekundærleilighet/hybelleilighet).

Kommunen bruker opplysningene om din eiendom i matrikkelen (eiendomsregisteret) som grunnlag for å beregne vann- og avløpsregningen din.

I matrikkelen har bolig med en boenhet kode 111. En bolig med to boenheter har kode 112. Det er denne statusen som avgjør om du får avgift for en eller to boenheter.  

Status for boligen er satt den gangen det ble gitt byggetillatelse for boligen din. Fastsettelse av boligtype er gjort utfra den konkrete utformingen av bygget når det ble godkjent, ikke etter hvordan boligen blir bebodd til enhver tid.

Sjekk status for din eiendom

Det kan i enkelte tilfeller være at bygget ditt er registrert feil i matrikkelen. Det betyr at dersom boligen din ikke har to boenheter,  og du vil ha endret statusen på den til en ren enebolig med en boenhet, må kommunen ved virksomhet byggesak fatte vedtak om endret boligtype (bruksendring).

Min eiendom kan du logge deg på med Bank-ID for å se relevant informasjon om din eiendom. Portalen gir deg oversikt over adresser, matrikkeldata på bygg og eiendom, eiere, heftelser, eiendomsgebyr, kart, vannmåler, septik, renovasjon og feiing.

Jeg har ikke to boenheter. Hvordan får jeg endret til bolig med en boenhet?

Vil du ha endret status på din eiendom til en ren enebolig må du sende kommunen tegninger av boligen som viser at det ikke er noen sekundærleilighet i boligen lenger. Du må også dokumentere at boligen faktisk er bygget om slik tegningene viser.

Dersom vi mottar tilfredsstillende dokumentasjon på dette, vil vi kunne vedta endret boligtype og formidle dette videre til vår geodata-avdeling som da vil endre status på bygningen i matrikkelen. 

For å få endret boligtype må du sende kommunen en skriftlig søknad.
Send oss da følgende:

 • Skriftlig søknad
 • Tegninger av boligen som viser at det kun er en boenhet i bygget, og at det ikke er noen sekundærleilighet i bygget lenger
 • Bekreftelse/dokumentasjon på at boligen faktisk er bygget slik som tegninger viser
 • Send søknad med vedlegg til postmottak@nordrefollo.kommune.no

Har du ikke tegninger av boligen din? Da kan du bestille kopi fra arkivet vårt via denne siden.

Hva koster det å søke?

Når behandlingen av søknaden omfatter enkel saksbehandling som beskrevet ovenfor, regnes følgende behandlingsgebyr:

Grunngebyr                                                 kr.          6.300,- Registreringsgebyr                                     kr.          1.350,- Saksbehandlingsgebyr (redusert)            kr.         4.050,-
Sum                                                               kr.          11.700,-  

Dersom søknaden også omfatter bygningsmessige endringer, eller om det må sendes inn en komplett byggesøknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller enebolig til tomannsbolig, beregner vi fullt gebyr.  

Hva gjør kommunen?

 • Vi sjekker hva boligen opprinnelig er godkjent som
 • På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt inn vurder vi om det er nødvendig med søknad om bruksendring eller om det kan fattes vedtak om endring av boligtype
 • Vedtak sendes til vår virksomhet geodata og oppmåling for registrering og endring i matrikkelen (eiendomsregisteret)
 • Kopi av vedtak om endring sendes vår virksomhet vann og avløp

Definisjoner

Selvstendig boenhet
TEK17 definerer begrepet «boenhet» slik: «bruksenhet som har alle hovedfunksjoner og som skal brukes til boligformål». Byggforsk Sintef Planlegging 330.009 gir en definisjon av selvstendig boenhet som forutsetter at boenheten har egen inngang (uten å gå gjennom en annen boenhet), ett eller flere oppholdsrom/soverom, kjøkken/tekjøkken og sanitærrom.

Bruksenhet
NS 3940 definerer bruksenhet som «rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver». En selvstendig boenhet vil etter denne definisjonen vanligvis være en egen bruksenhet. Eierseksjonsloven krever at hoveddelen i hver bruksenhet skal ha egen inngang og at hver boligseksjon skal ha eget kjøkken, bad og wc (§ 6).

En hybel
En hybel vil, i motsetning til selvstendig boenhet/bruksenhet, være en del av den primære boenheten, og beboeren må vanligvis dele funksjoner som kjøkken og sanitærrom med andre.

Kommunen oppdaterer matrikkelen

Kommunen ved virksomhet geodata og oppmåling gjennomfører for tiden et prosjekt for å oppdatere feil eller manglende bygningsinformasjon i matrikkelen. Oppdateringen baserer seg på godkjente byggesaker.

Meld feil i fakturagrunnlag/bygningsinformasjon

Er grunnlaget for beregning av avgiftene feil?

Sjekk din eiendom og kontakt oss via denne siden hvis bygningsinformasjonen på din eiendom er feilregistrert.

Oppdateringen baserer seg på godkjente byggesaker. Hvis opplysningene i matrikkelen avviker fra godkjente byggesaker, kan du som eier kreve retting i tråd med det som er blitt godkjent i byggesaken.

Informasjon om faktura for 1. kvartal 2020

Kommunen har sendt ut årets første faktura for kommunale eiendomsgebyrer, som innebærer vann og/eller avløp, renovasjon, feiing og slam (VARFS).

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om denne regningen, og informasjon om hvor du kan henvende deg for å få svar på eventuelle andre spørsmål.

Hvem får faktura?
Alle abonnenter av tjenester som inngår i VARFS i Nordre Follo kommune. Mottaker av faktura er den som står registrert som hjemmelshaver på eiendommen. Kommunen henter informasjonen fra offentlig eiendomsregister (matrikkelen).

Hva inneholder fakturaen?
Beløpet på faktura for første termin inneholder både årsoppgjøret for 2019, og 1. termin for 2020 (januar-mars). Du betaler for vann og/eller avløp, renovasjonstjeneste, feiing av eventuelle ildsteder på eiendommen din og eventuell slamtømming dersom du har eget avløpsanlegg.  

Her ser du oversikt over priser og gebyrer.

Oppegård og Ski sendte før jul ut et skriv med informasjon om at vannmåleravlesningen for 2019 ble stipulert, så fremt man ikke innen en oppgitt frist tok kontakt med kommunen og oppga annet grunnlag. Det er denne stipuleringen eller avlesningen som danner grunnlag for årsoppgjøret 2019. Gebyrene for Nordre Follo har virkning fra 1. januar 2020. Fakturabeløpet til ulike abonnenter vil variere basert på flere faktorer, deriblant størrelsen på husholdningen, om du bor i sameie eller enebolig, med mer.

Har du spørsmål om fakturagrunnlag eller fakturaadresse, ta kontakt med kommunens gebyrkontor på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no. Oppgi navnet, telefonnummeret og adressen din og skriv dette fullt ut uten forkortelser når du henvender deg til oss. Gebyrkontorets telefontid er mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-15.00, og vi kan nås på telefon 90 40 50 04.

Kan jeg dele opp eller utsette fakturaen?
Ja, det kan du. Hvis du vet at du ikke får til å betale hele fakturaen innen den oppgitte betalingsfristen, ta snarest kontakt med Innfordring på e-post innfordring@nordrefollo.kommune.no. Vi vil hjelpe deg med å dele opp eller utsette fakturaen.

Efaktura og Avtalegiro
Har du spørsmål om eFaktura og Avtalegiro i forbindelse med fakturaen? Ta kontakt med faktureringskontoret på epost utfakturering@nordrefollo.kommune.no.

Abonnenter som opprettet avtalegiro/eFaktura etter 1. august 2019, vil få denne fakturaen i posten og må eventuelt opprette ny avtalegiro/eFaktura hvis de ønsker den direkte i nettbanken igjen. 

Når kommer regningene for vann og avløp fra kommunen?
Faktura for vann og avløp sendes ut fire ganger hvert år.
Forfallsdatoer er 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember.

Spørsmål om renovasjon (søppeltømming)
Ønsker du en annen størrelse på renovasjonsbeholderen din, eller trenger du renovasjonsavtale på ny eiendom?
Ta kontakt med kommunens gebyrkontor på epost på gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no.
Har ikke avfallet blitt hentet som det skal? Ta direkte kontakt med Follo Ren via deres digitale kontaktskjema, på epost post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10.

Spørsmål om feiing
Lurer du på når feieren kommer? Eller har du andre spørsmål?
Ta kontakt på e-post feier@follobrannvesen.no eller telefon 64 85 10 00.

Begrepsforklaringer av ord du kan finne på fakturaen din
A konto forbruk – forskuddsbetaling
Abo gebyr – abonnementsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Nordre Follo kommune gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nordre Follo kommune, Viken

20.11.2019 vedtok Nordre Follo kommunestyre nye forskrifter for vann og avløp.

I forskriftene kommer det frem av § 8-3 Abonnementsgebyr:  «Bolig- og fritidseiendom skal betale abonnementsgebyr som en fast sats per boenhet.»

Fakturaen baserer seg på informasjon som hentes fra matrikkelen, og hvordan bygget ditt er registrert der.

Dersom du er uenig i det som står registrert i matrikkelen, må du selv søke om bruksendring. Det kan du gjøre her.

Dersom du har godkjent bruksendring, men likevel har mottatt faktura for flere boenheter, les mer her

Hva får du igjen for gebyret?

Vi renser drikkevannet. Vi sikrer tilgang på slukkevann hvis huset ditt brenner. Vi dekker ditt daglige behov for vann til dusj, do, vask, mat og drikke. Vi sørger for at fast og flytende avfall fjernes fra din bolig. Vi verner miljøet gjennom rensing og behandling av avløpsvann og avfall.

Vannmåler

Alle eiendommer, boliger og næringsbygg som er tilknyttet offentlig vann og /eller avløp i Nordre Follo kommune skal ha installert vannmåler. Årsavlesning av vannmåleren skjer i november/desember hvert år. Mange i tidligere Oppegård kommune har fjernavleste vannmålere, og de trenger ikke å lese av vannmålerne manuelt. De fleste i tidligere Ski kommune leser av vannmålerne sine manuelt en gang i året. Gjelder det deg, vil du få beskjed fra kommunen når du skal lese av vannmåleren og hvilken informasjon vi trenger. 

Påbud om vannmåler

Fra 2020 er det pålagt med vannmåler i alle private husstander i Nordre Follo kommune, også i tidligere Oppegård kommune. Med vannmåler blir vann- og avløpsgebyret beregnet ut fra det vannet du faktisk bruker.

Tilhører husstanden din et sameie, er det vanlig at kommunen installerer felles vannmåler/vannmålere som måler forbruket for hele boligsameiet. Her pålegger ikke kommunen vannmåler i hver boenhet. Lurer du på noe, kontakt styret i sameiet.

Tidligere Oppegård kommune installerte fjernavleste vannmålere produsert av Kamstrup som sendes data om vannforbruk til kommunens avlesningsutstyr via radiokommunikasjon. De som har fjernavlest vannmåler trenger ikke å registrere målestand: den blir lest av automatisk i forbindelse med fakturering. De som fremdeles har gamle vannmålere i Oppegård (manuelle), må lese av målestanden én gang i året når de får melding om det.

Vann og avløp betales etter målt forbruk, i tillegg til abonnementsgebyr. Målerleie er inkludert i abonnementsgebyret. 

....

Henting av ny vannmåler kan gjøres på Drømtorp, det gjelder alle i hele kommunen, også i Oppegård området. Dette er eneste utleveringssted. Det er mulig å hente alle dager, men bør avtales i forkant for å sikre at ansvarlig person er til stede. Ansvarlig vannmålerkontrollør er Nils Thorstensen, Tlf 97 74 24 74.

 

Hvem bestemmer hva jeg skal betale?

Kommunestyret vedtar gebyrene med hjemmel i lov/forskrift om vann- og kloakkavgifter. Renovasjonsgebyrene er hjemlet i forurensningsloven.

Kontaktinformasjon

Gebyrkontorets epost: gebyrer.VA@nordrefollo.kommune.no
Gebyrkontorets telefontid er mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-15.00. Gebyrkontoret kan da nås på telefon 90 40 50 04.

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178