Privat hjemmeopplæring

Kort fortalt

  • I Norge har alle barn opplæringsplikt.
  • Opplæringen kan skje i offentlig, privat skole, eller som hjemmeundervisning.
  • Hjemmeundervisning betyr at foreldrene underviser egne barn.

Ønsker du å undervise hjemme?

Ønsker du å undervise hjemme, må du sende skriftlig melding til kommunen ved rektor på skolen ditt barn sogner til.

Undervisning av andres barn blir regnet som skolevirksomhet. Det må godkjennes av departementet.

Krav til hjemmeundervisning

Det stilles ikke formelle krav om pedagogisk kompetanse for å drive hjemmeundervisning men det stilles krav til omfang, innhold og kvalitet på opplæringen.

Kommunen har ikke plikt til å holde elevene med lærebøker eller annet undervisningsmateriell. 

Retten til hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon og eleven, har ikke rett til spesialundervisning.

Tilsyn ved hjemmeundervisning

Kommunen ved rektor fører tilsyn med hjemmeundervisningen og kommunen kan også innkalle eleven til spesielle prøver.

Hvis tilsyn viser at hjemmeundervisningen ikke oppfyller lovens krav, skal det fattes enkeltvedtak om at barnet skal gå i ordinær skole. Enkeltvedtak kan påklages.

Retten til å drive hjemmeundervisning er hjemlet i opplæringslovens § 2-1. Se også § 2-13 og § 14-3