Alternativt opplæringstilbud

Kort fortalt

  • Nordre Follo har flere alternative opplæringstilbud for elever som ikke kan følge den vanlige undervisningen. 
  • Et alternativt opplæringstilbud kan være tilbud utenfor nærskolen for elever med store, sammensatte vansker.

Hva er et alternativt opplæringstilbud?

Et alternativt opplæringstilbud kan være tilbud utenfor nærskolen for elever med store, sammensatte vansker.

Hvordan kan jeg søke om plass?

Ta kontakt med nærskolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for å diskutere muligheten for et alternativt opplæringstilbud for ditt barn.

Alternative tilbud i Nordre Follo

Ski ungdomsskole – Gjedsjø PPO

Gjedsjø PPO er en kommunal spesialavdeling, som er tilknyttet Ski ungdomsskole. Avdelingen har ni elevplasser på 8. - 10. trinn. Vi tilbyr et praktisk pedagogisk opplæringstilbud og kombinerer tradisjonell klasseromsundervisning med praktisk og estetisk tilnærming til fag.     

Målgruppen er elever som av ulike årsaker ikke får det til å fungere i ordinær skole, og som trenger et annet opplæringstilbud. 

Bedrefungerende elever innenfor autismespekteret, elever med sosiale og emosjonelle vansker, angst og skolevegring kan passe inn på Gjedsjø PPO. Avdelingen jobber mot de roligere og forsiktige elevene som trenger høy grad av ro, trygghet, forutsigbarhet og sosial trening, skoletrening og tilhørighet. 

Les mer om Gjedsjø PPO

Andre tilbud

Flere andre skoler har også alternative opplæringstilbud. Ansvaret for tilbudet ligger hos rektor på tilhørende skole. 

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring

Telefon: 02178