Alternativt opplæringstilbud

Kort fortalt

 • Nordre Follo kommune har flere alternative opplæringstilbud for elever som ikke kan følge tilbudet på nærskolen.
 • Et alternativt opplæringstilbud kan være tilbud på andre skoler, der elevene får særskilt tilrettelagt opplæring. 

Hva er et alternativt opplæringstilbud?

Et alternativt opplæringstilbud kan være tilbud utenfor nærskolen for elever med store, sammensatte vansker.

Hvordan kan jeg søke om plass?

Ta kontakt med nærskolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for å diskutere muligheten for et alternativt opplæringstilbud for ditt barn.

Alternative tilbud i Nordre Follo

Ski ungdomsskole – Gjedsjø PPO

Gjedsjø PPO er en kommunal spesialavdeling, som er tilknyttet Ski ungdomsskole. Avdelingen har ni elevplasser på 8. - 10. trinn. Vi tilbyr et praktisk pedagogisk opplæringstilbud og kombinerer tradisjonell klasseromsundervisning med praktisk og estetisk tilnærming til fag.     

Målgruppen er elever som ikke får det til å fungere i ordinær skole, og trenger et annet opplæringstilbud. 

Bedrefungerende elever innenfor autismespekteret, elever med sosiale og emosjonelle vansker, angst og skolevegring kan passe inn på Gjedsjø PPO. Avdelingen jobber mot rolige og forsiktige elever som trenger høy grad av ro, trygghet og forutsigbarhet. I tillegg har de behov for sosial trening, skoletrening og tilhørighet. 

Les mer om Gjedsjø PPO

Hebekk skole - avdeling for elever med autismeforstyrrelser

Avdelingen tilbyr et skole- og SFO-tilbud til elever med sammensatte behov. Her jobber det spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Punktene nedenfor er sentralt i opplæringen: 

 • Språk eller alternativ kommunikasjon.
 • Strukturere hverdagen.
 • Sosiale ferdigheter.
 • Selvhjelpsferdigheter – ADL.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Akademiske ferdigheter. Struktur på avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser.
 • Tilpasset opplæring - oppfølging av spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere.
 • Spesialisering som omfatter PRT, ABA og IBI. (PRT: Pivotal response treatment: Språktrening. ABA: Anvendt atferdsanalyse. IBI: Intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse).
 • En til en oppfølging på alle områder, både på skolen og SFO.
 • Undervisning i egne rom, i smågrupper og i elevenes klasserom.
 • To fagansvarlige som veileder de som arbeider direkte med elevene.
 • Tilbud om veiledning til foreldre.    

Hebekk skole – avdeling for elever med autismeforstyrrelser

Vevelstadåsen skole - avdeling Toppen  

Skolen har en egen forsterket avdeling for barn med psykisk utviklingshemming, autisme mm. Her jobber det både spesialpedagoger, fagarbeidere og helsearbeidere.   

Vevelstadåsen skole - Toppen

Sofiemyr skole - Sofiemyråsen ressurssenter

Sofiemyråsen er et kommunalt ressurssenter for elever med funksjonshemninger og lærevansker. Senteret holder til i Tømteveien 23. De tilbyr opplæring av elever på hjemskolen, eller en kombinasjon av hjemskole og Sofiemyråsen. Senteret har 14 plasser.

Elevene har en individuell opplæringsplan (IOP), som vi lager sammen med foresatte. Læremidlene er individuelt tilpasset. Uteområdet har sykkelsti, bålplass, hinderløype, skogområde og sansehagesteder og brukes aktivt, både i undervisningen og SFO-tiden. 

Sofiemyråsen benytter ulike metoder i undervisningen, blant annet 

 • Aktiv læring
 • Data i undervisningen
 • Kommunikasjonssystemer innenfor ASK
 • TEACCH
 • Tester og kartleggingsmateriell     

Sofiemyr skole – Sofiemyråsen ressurssenter

Ingieråsen ungdomsskole - AO Skogsland

Alternativ Opplæring på Skogsland er en underavdeling av Ingieråsen skole og har fire ansatte.   

Ingieråsen ungdomsskole – AO Skogsland

Follo barne- og ungdomsskole  

Skolen er for elever i Follo (Nordre Follo, Ås, Vestby, Enebakk, Frogn eller Vestby). Den har 61 elevplasser.  

Follo barne- og ungdomsskole er for elever som har sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. 

Follo Barne- og ungdomsskole 

Kontaktinformasjon

Oppvekst og læring i Nordre Follo

Sentralbord  
Telefon 0217

Send e-post til Oppvekst og læring