Visuell verktøykasse for bedre kommunikasjon

Kommunen har utviklet en visuell verktøykasse for bedre kommunikasjon med barn og foreldre.

Kommunen har derfor utviklet en egen visuell verktøykasse med presentasjonstegninger, maler og ikoner. Dette skal bidra til god kommunikasjon med barn og foreldre, både i barnehager og andre kommunale virksomheter. Målet med materialet er å gjøre ansatte i stand til å løfte foreldrene som ressurs for sine barn.

Viktig brobygger   

- Det visuelle språket er universelt og bygger bro mellom språk og kulturforskjeller. Visuelt språk er derfor til god hjelp når du skal fortelle eller forklare noe, gi viktig informasjon eller bli bedre kjent med barn og foreldre, sier prosjektleder og flerkulturell rådgiver Benedikte Skråmo Santi.  

Vanskelig å nå fram

Benedikte er barnehagelærer og har tolv års erfaring som pedagogisk leder. De sist tolv årene har hun jobbet som flerkulturell rådgiver og veileder i Nordre Follo kommune. Gjennom hele yrkeskarrieren har Benedikte opplevd at beskjeder som ansatte mener er tydelige, ikke blir oppfattet.  

- Jeg opplevde at styrere og pedagoger i barnehagene manglet et verktøy for å få i gang samtaler og for å få foreldre til å bli aktive, for eksempel å møte opp på foreldremøter eller til samtaler, sier Benedikte.

Tegning som støtte i arbeidet

- Da jeg jobbet som pedagog i barnehage, brukte jeg ofte tegning som støtte. Det var helt enkle strekmennesker, som jeg tegnet når vi planla aktiviteter. Jeg opplevde dette som svært nyttig og da jeg deltok på et tegnekurs om visuell fasilitering, kom ideen om en verktøykasse med presentasjoner og ikoner som ansatte kan benytte når de snakker med barn og foreldre. Det er lettere å snakke om måltider, å gå på tur, hva barna trenger av klær og utstyr osv. når vi tar utgangspunkt i tegninger.  

- Etter å ha jobbet med prosjektet i to år har vi nå fått et godt, visuelt verktøy og jeg håper materialet kan være til nytte for ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, barnevern, flyktningetjenesten og flere andre virksomheter, sier Benedikte.

Presentasjonstegning

Workshop i kultursensitiv omsorg

Benedikte holder workshop i kultursensitiv omsorg, og viser hvordan materialet brukes i praksis.

- Kultursensitiv omsorg handler om hvordan vi som ansatte er bevisste og tar i bruk egne erfaringer i møte med barn og foreldre. Med utgangspunkt i oss selv "går vi over broen til den andres land". Vi er åpne for å lytte og lære om barnets og familiens historie, deres erfaringer og sosiale vaner. Gjennom dette oppnår vi kontakt og tillit. Vi løfter foreldrene som ressurs for sine barn og sammen finner vi fram til barnets beste, sier Benedikte.  

- Kultursensitiv omsorg handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av språklig, etnisk og kulturelle bakgrunn. Det er en væremåte og en ressursorientert tilnærming, der vi tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer barnet og foreldrene har med seg når barnet begynner i barnehagen.

Så langt har Benedikte vært i syv barnehager for å presentere materialet, og er invitert til ytterligere elleve de nærmeste månedene. Til sammen skal ca. 215 ansatte i kommunens barnehager skal øke sin kompetanse innenfor kultursensitiv omsorg denne høsten.  

- Målet er å overføre kunnskap og kompetanse til hele personalgruppen i flest mulig barnehager. Så langt er det bare positive tilbakemeldinger og flere barnehager har begynt å bruke materialet, avslutter en fornøyd Benedikte.  

Sist endret: 20.03.2023