Digitalisering og digitale verktøy

Kort fortalt

  • Skolene i Nordre Follo kommune jobber for at elevene skal utvikle digitale kompetanse. 
  • Alle elever på barneskolen får utdelt iPad, mens elever på ungdomsskolen får bærbar PC.

 

Digitalisering og digitale verktøy 

Læreplanverket har definert fem grunnleggende ferdigheter. Det er 
digitale, muntlige, lesing, regning og skriving. Barn og unge trenger god digital kompetanse og må lære å benytte digitale verktøy og ressurser så de kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.

Digitaliseringsstrategi for skolene i Nordre Follo kommune  

Nordre Follo har en egen digitaliseringsstrategi for skolene i kommunen. Her er det definert to sentrale områder:

Digital kompetanse og dømmekraft

IKT-strategien skal bidra til å utvikle digital kompetanse og dømmekraft. Elevene skal nå faglige mål og uttrykke faglig kunnskap med digitale verktøy. ​​​​​​​

IKT som integrert verktøy

IKT skal være integrert i læringen og bidra til relevant kompetanse og et best mulig læringsutbytte. Målet er at alle elever har lik tilgang til digitale verktøy. Bruk av digitale verktøy skal bidra til at elevene får likeverdig og tilpasset opplæring. ​​​​​​​​​​

For å nå målene i strategien er vi avhengig av hensiktsmessig organisering og solid teknologisk plattform. Videre trenger vi digital kompetanse, digitale læremidler og god kommunikasjon med hjemmet.

Digitale verktøy og læremidler

Fra skoleåret 2022-23 får elevene på barneskolen nettbrett (iPad) og elevene på ungdomsskolen bærbar PC. Enhetene inneholder grunnpakke med digitale pedagogiske ressurser, i tillegg til standard programvare som Office 365 og Showbie. ​​​​​​​Skolene har også felles administrative verktøy og andre digitale ressurser.

God bruk av digitale læremidler gir rom for kreativitet, samarbeid, mestring og tilpasset opplæring. Kommunen har felles planer for opplæring i digitale ferdigheter. Den enkelte skole kan velge læremidler og hvordan de driver utviklingsarbeidet.        

Retningslinjer for bruk av digitale verktøy

Eleven benytter nettbrett eller bærbar PC så lenge hen er elev ved grunnskolen i Nordre Follo. Digital enhet skal i hovedsak benyttes på skolen og til skolearbeid.

Når eleven tar med nettbrett eller PC hjem, må han/hun sørge for å ta  utstyret med tilbake neste skoledag. Eleven har ansvar for at nettbrett eller PC da er ladet og klar til bruk. Foresatte har ansvar for bruk hjemme. Skolen anbefaler veiledninger på Barnevaktens nettsider.

Kommunens ansvar for personvern og sikkerhet

Nordre Follo kommune gjennomfører risikovurdering av alle digitale læremidler før vi tar dem i bruk. Personvernet (GDPR) er sentralt i vurderingen. Skolene benytter læremidlene pedagogisk, som støtte i undervisningen og i dialog mellom elev og lærer.

Skolens ansvar

  • Gi eleven nettbrett eller bærbar PC.
  • Klargjøre enheten og installere aktuell programvare.
  • Gi eleven opplæring i bruk av enheten, digitale ressurser og aktuelle læremidler.

Elevens ansvar

  • Behandle enheten forsiktig, benytte utlevert deksel og ikke låne bort enheten til andre.
  • Vise nettvett.
  • Benytte enheten i tråd med gjeldende ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune, skolens samværs- og trivselsrutiner og norsk lov.

Foresattes ansvar

  • Samarbeide med skolen om hensiktsmessig bruk av digital enhet, nettvett og utvikling av god digital dømmekraft
  • Følge med og ta tak i eventuelle negative opplevelser eleven har på nett.

Erstatningsregler

Hvis eleven bevisst ødelegger digital enhet eller viser grov uaktsomhet, kan elev/foresatte bli erstatningsansvarlig. Dette er i henhold til ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune og Skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2, som sier at elev og/eller foresatte kan bli erstatningsansvarlig for inntil kr. 5 000. Erstatningsbeløpet er begrenset til kr. 2 000 for nettbrett og kr. 4 000 for bærbar PC.

Skolebytte eller flytting

Hvis eleven bytter skole i kommunen, tar eleven med seg nettbrett eller PC. Hvis eleven flytter ut av kommunen skal vedkommende levere enheten tilbake.    

Aktuell informasjon og nyttige lenker