Kvalitetsmelding oppvekst

Kort fortalt

  • Kvalitetsmeldingen belyser et av satsingsområdene i kommuneplanen: Trygg oppvekst.
  • Gjennom arbeidet med en trygg oppvekst skal vi bidra til å nå FN’s bærekraftsmål.
  • Barnekonvensjonens prinsipper skal ligge til grunn for arbeidet vårt.

Kvalitetsmelding oppvekst 2020–2023

Kvalitetsmeldingen er et felles kunnskapsgrunnlag hvor vi belyser sentrale temaer for oppvekstsektoren i Nordre Follo: Lek og læring, Digital hverdag, Foreldre som ressurs, En trygg og god oppvekst, Fysisk og psykisk helse samt Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner.

Kvalitetsmelding 2020-2023

Kvalitetsmelding 2020-2023 (PDF)