Digitalisering og digitale verktøy

Kort fortalt

 • Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer.
 • Skolene i Nordre Follo jobber for at elevene skal utvikle digitale ferdigheter og digital dømmekraft. 
 • Alle elever i Nordre Follo har fått utdelt digitale verktøy som iPad, PC og Chromebook.

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft

Gode digitale ferdigheter er viktig både for læring og for å kunne delta i arbeidsliv og i samfunnet forøvrig. Opplæringen dreier seg om å kunne bruke digitale ressurser hensiktsmessig. Eleven skal utvikle gode digitale ferdigheter i alle fag.

Opplæringen i Nordre Follo handler også om at elevene både skal utvikle god digital dømmekraft og lære seg gode strategier for nettbruk.

iPad, PC og Chromebook i skolen

Alle elever i Nordre Follo har fått utdelt digitale verktøy som iPad, PC og Chromebook. Skolene skal som et ledd i sitt oppdrag hjelpe elevene til å utvikle digitale ferdigheter.

Retningslinje for bruk av digitale verktøy

Her finner du retningslinje for bruk av digitale verktøy for elever ved grunnskolene i Nordre Follo kommune:

Eleven benytter nettbrett eller bærbar PC så lenge han/hun er elev ved grunnskolen i Nordre Follo. Digital enhet skal i hovedsak benyttes på skolen og til skolearbeid.

Når eleven tar med seg enhet hjem har eleven ansvar for at den tas med på skolen igjen neste skoledag, ladet og klar til bruk. Foresatte har ansvar for bruk hjemme. Skolen anbefaler veiledninger for foresatte på Barnevaktens nettsider.

Kommunens ansvar for personvern og sikkerhetsvurdering

Nordre Follo kommune gjennomfører risikovurdering av alle digitale læremidler før de tas i bruk. Personvernet (GDPR) står sentralt i vurderingene. Læremidlene benyttes pedagogisk, som støtte i undervisning og i dialog mellom elev og lærer.

Skolens ansvar

 • gir eleven nettbrett eller bærbar PC
 • klargjør enhet og installerer aktuell programvare
 • gir eleven opplæring i bruk av enhet, digitale ressurser og aktuelle læremidler

Elevens ansvar

 • behandler enhet forsiktig, benytter utlevert deksel og låner ikke bort enheten til andre
 • viser nettvett
 • benytter enhet i tråd med gjeldende ordensreglement for skolene i Nordre Follo kommune, skolens samværs- og trivselsrutiner og norsk lov.

Foresattes ansvar

 • jobber sammen med skolen om hensiktsmessig bruk av digital enhet
 • samarbeider med skolen om nettvett og utvikling av god digital dømmekraft, følger med og tar tak i eventuelle negative opplevelser eleven har på nett

Erstatningsregler

Hvis eleven bevisst ødelegger enhet eller viser grov uaktsomhet, vil elev/foresatte kunne gjøres erstatningsansvarlig. Dette i henhold til gjeldende ordensreglement for grunnskolene i Nordre Follo kommune og Skadeerstatningsloven §§ 1-1 og 1-2, som sier at elev og/eller foresatte kan bli erstatningsansvarlige for inntil kr 5000,-. Erstatningsbeløp begrenses til kr 2000,- for nettbrett og kr 4000,- for bærbar PC.

Skolebytte eller flytting

Hvis eleven bytter skole i kommunen, tar eleven med seg enhet. Dersom eleven flytter ut av kommunen skal enhet leveres tilbake.

Nyttige lenker