Statlige og fylkeskommunale utbyggingsprosjekter

Kort fortalt

  • Staten og fylkeskommunen har ansvaret for flere prosjekter i kommunen, som ny videregående skole i Ski sentrum.
  • Fylkeskommunen og Statens vegvesen har ansvaret for å regulere, drifte og vedlikeholde alle fylkeskommunale veier i Nordre Follo kommune.

Ny videregående skole i Ski sentrum

Viken fylkeskommune skal bygge en ny videregående skole i Ski sentrum.

Kommunestyret i Ski vedtok detaljregulering for ny videregående skole og boliger 16. oktober 2019.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunale tjenester, blant annet folkebibliotek og kulturskole, skal lokaliseres til den nye skolen. Dette gjelder biblioteket og kulturskolen i tidligere Ski kommune.

Fylkeskommunen har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030. Fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole i Ski sentrum.

Skolen skal ligge i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal‐ og transportplan, med god tilrettelegging for gående og syklende.

Den nye videregående skolen blir et ikke‐kommersielt flerbruksbygg som bidrar til aktivisering av Ski sentrum. Planlagt bygningsmasse skal romme 1100 elever, over 200 ansatte, kommunal kulturskole og folkebibliotek, samt idrettshall som skal disponeres av videregående skole på dagtid, og av kommunen/idretten på ettermiddags-/kveldstid og i helgen.

Det skal også bygges et offentlig P-hus med 200 parkeringsplasser. 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune som regulerer blant annet kostnadsfordeling og sambruk av areal.

Parallelt åpnes det for boligbygging i østre del av planområdet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS.

Skolen skal etter planen åpne til skolestart i 2026.

Kontaktinformasjon ny videregående skole i Ski sentrum

Prosjektdirektør skolestruktur i fylkeskommunen: Ingunn Nordvold

Prosjektleder i fylkeskommunen: Gjertrud Pettersen

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Fylkesvei 152 Kirkeveien

Fylkeskommunen skal bygge ut Kirkeveien. Kollektivtransporten i Kirkeveien skal gis prioritet og gående og syklende skal få et bedre tilbud. I tillegg skal det etableres kollektivfelt i Langhusveien mellom bussholdeplass Ski sykehus og Kirkeveien, og et nytt kryss skal erstatte dagens to kryss; Kirkeveien/ Langhusveien og Kirkeveien/ Sanderveien. 

Planen ble 1. gangsbehandlet i Nordre Follo kommune, utvalg for areal, klima og byggesak, den 4.2.2020.

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.3.2020 - 22.4.2020.

Etter 1. gangsbehandling er det gjort nye utredninger og planen har blitt endret på enkelte områder.

Planen ble sendt ut til begrenset høring til berørte parter i perioden 27.5.2021 – 17.6.2021.

Etter 1. gangsbehandling fremmet Viken fylkeskommune ved avdeling for kulturarv innsigelse og krevde ytterligere arkeologiske undersøkelser. Nye registreringer er gjennomført.

Planen ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 3. november 2021. Se sakspapirene i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon utbyggingen av Kirkeveien

Viken fylkeskommune: Lise Larsen
Mobil: 41 42 70 80

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Kontaktinformasjon

Du finner kontaktinformasjon til relevante aktører under informasjonen om hvert enkelt prosjekt lenger opp på siden.