Statlige og fylkeskommunale utbyggingsprosjekter

Kort fortalt

  • Her finner du informasjon om utbyggingsprosjekter i kommunen som staten eller fylkeskommunen har ansvaret for, som utbyggingen av Follobanen og ny videregående skole i Ski sentrum.
  • Fylkeskommunen og Statens vegvesen har ansvaret for å regulere, drifte og vedlikeholde alle fylkeskommunale veier i Nordre Follo kommune.

Follobaneprosjektet

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i desember 2022 vil Ski være et moderne kollektivknutepunkt med fornyet sentrumsområde. Follobanen tilrettelegger for halvert reisetid mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.

Byggherre er Bane NOR, og hovedentreprenør for Follobaneprosjektets delprosjekt Ski er Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL).

Les mer om Follobaneprosjektet på Bane NORs nettsider.

På Bane NORs nettsider finner du også varslinger om planlagt arbeid på jernbanen, og informasjon om når det blir buss for tog.

Kontaktinformasjon Follobaneprosjektet

E-post: follobanen@banenor.no
Follobaneprosjektet har egen nabotelefon: 45 97 52 12 . Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Følg Follobaneprosjektet på Facebook.

Follobaneprosjektets delprosjekt Ski

Når Follobaneutbyggingen er ferdig i desember 2022, skal togene på Follobanen gå ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 kilometer, før de kommer til Ski stasjon. Togene suser under nye Nordbyveien bro, som Bane NOR ferdigstilte i 2017.

Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass. Tilgjengelighet, effektiv transport og integrering i bybildet er viktig. Reisetorg på begge sider av sporene vil bidra til å åpne Skibyen mellom øst og vest, og gi rask adkomst til plattformene fra begge sider av stasjonen. Det er også planlagt parkeringsområder for bil og sykkel i tilknytning til stasjonen.

Første del av nye Ski stasjon med fire nye spor ble åpnet høsten 2020. Hele stasjonen er planlagt å stå ferdig i løpet av 2022.

Bane NOR har varslet at det vil være færre parkeringsplasser enn vanlig på øst- og vestsiden av Ski stasjon inntil den nye stasjonen er ferdig.

Byggherre er Bane NOR, og hovedentreprenør for Follobaneprosjektets delprosjekt Ski er Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL).

Utvikling av området rundt Ski stasjon

Bane NOR Eiendom eier en del areal ved Ski stasjon, og planlegger å utvikle området når Follobaneprosjektet er ferdig. Les mer om utvikling av stasjonsområdet på Bane NORs nettsider.

Det ble våren 2022 varslet oppstart av planarbeid for områdene Ski stasjon øst og Ski stasjon vest. Se detaljplaner under arbeid.

Les mer og finn kontaktinformasjon på Bane NOR Eiendoms nettsider

Ny kollektivterminal i Jernbaneveien

Anleggsarbeidene som har foregått i Jernbaneveien er en del av statens utbygging av Follobanen.

Arbeidene startet i august 2019 og varte til sommeren 2020. Da sto en gateterminal for buss med åtte holdeplasser ferdig til bruk.

Les mer om anleggsarbeidene i Jernbaneveien og ny kollektivterminal på Bane NORs nettsider.

Kontaktinformasjon Follobaneprosjektets delprosjekt Ski

E-post: follobanen@banenor.no
Follobaneprosjektet har egen nabotelefon: 45 97 52 12 . Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 09.00-15.00.

Ny videregående skole i Ski sentrum

Fylkeskommunen skal bygge en ny videregående skole i Ski sentrum.

Kommunestyret i Ski vedtok detaljregulering for ny videregående skole og boliger 16. oktober 2019.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunale tjenester, blant annet folkebibliotek og kulturskole, skal lokaliseres til den nye skolen. Dette gjelder biblioteket og kulturskolen i tidligere Ski kommune.

Fylkeskommunen har et stort behov for nye elevplasser fram mot 2030. Fylkestinget har vedtatt en rekke utbygginger, deriblant en ny videregående skole i Ski sentrum. Skolen skal ligge i sentrum med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt i tråd med areal‐ og transportplan, med god tilrettelegging for gående og syklende. Den nye videregående skolen blir et ikke‐kommersielt flerbruksbygg som bidrar til aktivisering av Ski sentrum. Planlagt bygningsmasse skal romme 1100 elever, over 200 ansatte, kommunal kulturskole og folkebibliotek, samt idrettshall som skal disponeres av videregående skole på dagtid, og av kommunen/idretten på ettermiddags-/kveldstid og i helgen. Det skal også bygges et offentlig P-hus med 200 parkeringsplasser. 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune som regulerer blant annet kostnadsfordeling og sambruk av areal.

Parallelt åpnes det for boligbygging i østre del av planområdet i samarbeid med tomtenes hjemmelshaver, Kirkeveien Utbyggingsselskap AS.

Skolen skal etter planen åpne til skolestart i 2025.

Kontaktinformasjon ny videregående skole i Ski sentrum

Prosjektdirektør skolestruktur i fylkeskommunen: Ingunn Nordvold

Prosjektleder i fylkeskommunen: Gjertrud Pettersen

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Fylkesvei 152 Kirkeveien

Fylkeskommunen skal bygge ut Kirkeveien. Kollektivtransporten i Kirkeveien skal gis prioritet og gående og syklende skal få et bedre tilbud. I tillegg skal det etableres kollektivfelt i Langhusveien mellom bussholdeplass Ski sykehus og Kirkeveien, og et nytt kryss skal erstatte dagens to kryss; Kirkeveien/ Langhusveien og Kirkeveien/ Sanderveien. 

Planen ble 1. gangsbehandlet i Nordre Follo kommune, utvalg for areal, klima og byggesak, den 4.2.2020.

Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.3.2020 - 22.4.2020.

Etter 1. gangsbehandling er det gjort nye utredninger og planen har blitt endret på enkelte områder.

Planen ble sendt ut til begrenset høring til berørte parter i perioden 27.5.2021 – 17.6.2021.

Etter 1. gangsbehandling fremmet Viken fylkeskommune ved avdeling for kulturarv innsigelse og krevde ytterligere arkeologiske undersøkelser. Nye registreringer er gjennomført.

Planen ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 3. november 2021. Se sakspapirene i politisk møtekalender.

Kontaktinformasjon utbyggingen av Kirkeveien

Viken fylkeskommune: Lise Larsen
Mobil: 41 42 70 80

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Kontaktinformasjon

Du finner kontaktinformasjon til relevante aktører under informasjonen om hvert enkelt prosjekt lenger opp på siden.