Strategi for utbyggingsavtaler

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune arbeider med en strategi for utbyggingsavtaler for Ski sentrum.

Om strategi for utbyggingsavtaler

Ski by står ovenfor en formidabel utvikling som vil skje over en lang periode. Intensjoner og mål for utviklingen er beskrevet i vedtatte planer. Eksisterende byrom og infrastruktur trenger
oppgradering, i tillegg til at vi må lage nye møteplasser og ny teknisk infrastruktur som skal møte fremtidens behov. Mange av tiltakene vil flere av utbyggerne og kommunen ha felles interesse av at blir realisert.

For å sikre den økonomiske gjennomføringen og koordineringen av alle tiltakene, kreves et godt samarbeid mellom kommunen og utbyggere som skal realisere sine prosjekter i byen vår. Et av flere viktige verktøy her er utbyggingsavtaler, som er en frivillig avtale mellom
utbygger og kommunen. For å sikre en bærekraftig utvikling er det viktig med en så rettferdig fordeling av ansvar og kostnader mellom partene som mulig. I strategi for utbyggingsavtaler for Ski by kartlegger kommunen hvilke krav som kan stilles til partene, hvordan fordelingen av
kostnader bør være og hvem som skal ha ansvar for å realisere de forskjellige tiltakene.

Status nå

Kommende politiske behandlinger

Kontaktinformasjon

Mariann Holtskog Landsverk