Utvikling av Ski sentrum

Kort fortalt

Ski sentrum er under utvikling. Både offentlige og private utbyggere skal gjøre store investeringer i området. Kommunen søker å koordinere utbyggingene slik at belastningene på alle berørte parter og innbyggere blir så minimale som mulig. 

Bærekraftig utbyggingsrekkefølge

Utviklingen av Ski sentrum er et viktig og prioritert område for Nordre Follo kommune. Vi står foran en spennende transformasjon som vil foregå over mange år.

Politisk styring og en gjennomførbar utbyggingsrekkefølge med basis i kommunens økonomi og kapasitet må ligge til grunn for denne utviklingen.  

Kommunen jobber med flere prosjekter for å sikre et bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum. For å kunne styre og koordinere alle prosjektene best mulig er «Program for utviklingen av Ski sentrum» etablert. Fordi alle prosjektene og prosessene i programmet er avhengig av hverandre, må rekkefølgen på beslutninger og vedtak som skal gjøres for hvert enkelt prosjekt komme i riktig rekkefølge.  

Programmet skal munne ut i en bærekraftig utbyggingsrekkefølge for alle offentlige og private utbyggingsprosjekter som er i gang eller som er planlagt i Ski sentrum. Begynner vi å bygge for mange steder samtidig vil vi stå i fare for å ikke ivareta et levende sentrum i hele utbyggingsperioden. Noen av prosjektene som koordineres gjennom programmet, og som vil være viktige for utbyggingsrekkefølgen i Ski sentrum, er valg av renovasjonsløsning for sentrum, rekkefølge på utskifting og oppgradering av vann- og avløpsnettet, utvikling av nedre torg, ny videregående skole med folkebibliotek og kulturskole og revidering av rekkefølgebestemmelsene i områdereguleringsplanen for Ski sentrum.  

Programbeskrivelse

Ski sentrum skal endres og bygges ut i en 15-20-årsperiode. Både offentlige og private utbyggere skal bidra til å oppgradere og bygge nye gater, torg og byrom - nye møteplasser byen trenger for å ta imot nye innbyggere, besøkende og næringsliv. Ski sentrum skal være en levende by også mens utbyggingene pågår.

Innbyggernes sikkerhet og trivsel er høyt oppe på agendaen. Underveis vil utviklingen gi mange nye tilbud og muligheter, samtidig som den vil føre til ulemper. Programmets mål er at politikerne må styre utbyggingen. 

En gjennomførbar utbyggingsrekkefølge der kommunens mål for byutviklingen, økonomi og kapasitet i organisasjonen må ligge til grunn for utviklingen. 

Hva koster utviklingen av offentlige byrom og teknisk infrastruktur Ski sentrum? 
Det er utarbeidet en totalkalkyle og et budsjettgrunnlag som gir en oversikt over hva det koster å bygge eller ruste opp dagens eller planlagte nye gater, torg og byrom. Kostnaden vil bli høy, men den skal fordeles over 20-25 år, og kommunen vil motta bidrag fra utbyggerne i Ski sentrum gjennom utbyggingsavtaler.

For å kunne redusere belastningen for innbyggere og brukere av Ski sentrum, har programmet et mål om å grave kun èn gang. Det innebærer at flere prosjekter må sees i sammenheng, slik at når for eksempel vann- og avløpsledninger byttes ut i dagens gater, oppgraderes også gaten med de aktivitetene som er planlagt i funksjons- og designplanen for gater, torg og parker i Ski sentrum (vedtatt 2018).

Status for programmet og tilknyttede prosjekter

Koronapandemien har skapt forsinkelser i planlagt fremdrift. Kommunen anser at dette ikke skaper de helt store problemene, all den tid gjennomføringen av planene for Ski sentrum antas å ta 20-25 år. 

Utbyggingsområder

For at kommunen skal kunne få god styring og kontroll på gjennomføringen av alle prosjekter som skal skje i Ski sentrum, er Ski sentrum delt opp i mindre utbyggingsområder. Kartet nedenfor viser hvilke utbyggingsområder programmet har delt Ski sentrum opp i.

Et forslag til rekkefølge på de ulike utbyggingsområdene skal legges frem til politisk behandling i desember 2021.

Det er besluttet at ny videregående skole i Ski sentrum skal ligge ved siden av rådhuset. Skolen skal stå ferdig til skolestart i 2025. For at skolen skal få brukstillatelse må flere av byrommene nær skolen oppgraderes. Skolen er et viktig samfunnsprosjekt, og kommunen har derfor besluttet å starte utbyggingen av gater, torg og parker nord i sentrum. Området har fått arbeidstittelen "Utbyggingsområde 1".

Utbyggingsområde 1 (UB1)

Utbyggingsområde 1 er området helt nord i Ski sentrum, og er det området hvor byggingen starter først. Området er begrenset av Kirkeveien i nord, Sanderveien i øst, Jernbaneveien i vest og nedre torg i sør.

Følgende skal skje de nærmeste årene:

Kirkeveien skal bygges om av Viken Samferdsel (fylkeskommunen). Målet er å bedre tilgjengeligheten for kollektivtrafikken, syklister og fotgjengere. Arbeidet planlegges utført i 2023-2025.

Ny videregående skole i Ski sentrum skal bygges av Viken Eiendom (fylkeskommunen) og skal stå ferdig til skolestart i 2025. Drømtorp skal flytte inn i de nye lokalene. Bygget skal også romme kommunens nye folkebibliotek og kulturskolen.

Boligprosjektet øst for den nye videregående skolen (Rådhushagen) skal bygges av AF Eiendom og Selvaag Bolig. Her blir det cirka 170 boliger. Prosjektet er planlagt utført i 2022-2024.

Rådhussvingen bygges om.

I Kirkeveien 1 bygges det cirka 40 nye boliger i 2021-2022.

Nordre Follo kommune skal oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett, renovasjon og elanlegg i utbyggingsområde 1. Idrettsveien, Skoleveien og øvre og nedre torg skal oppgraderes for å sikre en bærekraftig flom- og overvannshåndtering. I tillegg tilrettelegges byrommene for aktiviteter, nye møbler, belysning og beplantning. Arbeidet er planlagt utført i 2022-2023.

Områdeplanen for Ski sentrum: Områdeplanen for Ski sentrum ble vedtatt i Ski kommunestyre 11. mai 2016. I forbindelse med utarbeidelsen av strategi for utbyggingsavtaler, vurderte administrasjonen at det var nødvendig å revidere planens rekkefølgebestemmelser. Se egen informasjon om dette lenger ned på siden.

Funksjons- og designplan for Ski sentrum: Områdeplanen vedtok at det skulle utarbeides en funksjons- og designplan for Ski sentrum. Planen er utarbeidet og vedtatt, og du finner planen her.

Planen avklarer gatebruken i Ski sentrum, herunder arealer for gående og syklende, viser hvordan man tenker å løse overvann, beplantning, vegetasjon, belysning, oppholds- og møbleringssoner, varelevering, korttidsparkering og sykkelparkering. Et av hovedprinsippene som funksjons- og designplanen viser er hvordan man skal prioritere gående, syklende og varelevering sammelignet med øvrige trafikantgrupper.

Status for tilknyttede prosjekter i kommunal regi

Strategi for utbyggingsavtaler for Ski sentrum: Vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020. Strategien legger føringer for forhandlinger om utbyggingsavtaler.

Forprosjekt vann, avløp, overvannshåndtering og renovasjonstekniske løsninger for Ski sentrum: Forprosjektet er en videreføring av funksjons- og designplanen for Ski sentrum. Dette forprosjektet ble gjennomført i 2019, og anbefalte store oppgraderinger og utskiftninger av det eksisterende VA-nettet i Ski sentrum. I tillegg ble det prosjektert overvannsløsninger, belysning, gatebelegg, deling av soner for gående, syklende og biler, samt varelevering. Dette forprosjektet er ikke politisk behandlet per nå.

Renovasjonsløsning for Ski sentrum: 16. desember 2020 vedtok kommunestyret at avfallssug skal legges til grunn i den videre planleggingen av Ski sentrum. Kommunestyret vedtok ikke at avfallssug skal være renovasjonsløsningen i Ski sentrum, kun at det skal legges til grunn i det videre arbeidet.

16. juni 2021 besluttet kommunestyret at kommunen skal investere i hovedrørene og avfallssugsentralen, mens utbyggere i Ski sentrum skal investere i siderørene som kopler deres byggeprosjekt til hovednettet. Kommunen skal eie og drifte anlegget.

Forprosjekt nedre torg: Vinteren/våren 2019 ble det avholdt arkitektkonkurranse for nedre torg. Vinneren var prosjektet «På kanten» av det danske arkitektkontoret Urban Power. Forprosjektet videreutvikler vinnerprosjektet. 

Utvikling av torget må sees i sammenheng med utskiftning av vann og avløpsledninger i vestre del av Idrettsveien og bygging av ny videregående skole. Dette forprosjektet er ikke politisk behandlet per nå.

Revidering av rekkefølgebestemmelsene for områdereguleringsplanene for Ski sentrum og Ski vest: Hensikten med revideringen er å sikre at rekkefølgebestemmelsene i så stor grad som mulig kan gjennomføres uten store kommunale investeringer i teknisk infrastruktur som vann og avløpsledninger, bygging av torg og byrom. Nå er kommunens økonomi utfordrende, men den vil endres de neste 15–20 årene. Utbyggingen bør ikke være avhengig av kommunale investeringer ut over sosial infrastruktur (skole, barnehage og omsorgsbygg). Det vil gi en større forutsigbarhet for utbyggerne for når de kan realisere sine prosjekter. Det er planlagt politisk sluttbehandling av de reviderte rekkefølgebestemmelsene våren 2022.

Les mer om reguleringsendring for områdeplan for Ski sentrum og Ski vest.

Kommende politiske behandlinger

Revisjon av rekkefølgebestemmelser for områdeplanen for Ski sentrum ble lagt frem til politisk 1. gangsbehandling i september 2020 med påfølgende høring og sluttbehandling sommeren 2021.

Renovasjonsteknisk plan for Ski sentrum: Planen ble behandlet i kommunestyret 16. desember 2020. Kommunestyret vedtok at avfallssug skal legges til grunn i den videre planleggingen av Ski sentrum.

Kommunedirektøren skal etter planen legge frem en egen sak til kommunestyret om finansiering, eierskap og drift av avfallsløsning våren/sommeren 2021.

Kommunedirektøren skal også legge frem en egen sak til kommunestyret om plassering av nedkast til avfallsløsning. Saken planlegges fremmet parallelt med program for utviklingen av Ski sentrum.

Prinsipper for grunnerverv i Ski sentrum skal behandles i kommunestyret i mars 2021.

Kommunedirektøren skal fremme en egen sak om grunnerverv og erstatningsutmåling. Den planlegges fremmet sommeren 2021.

Tiltaks- og finansieringsplan for rekkefølgebestemmelser i områdereguleringsplan for Ski sentrum blir fremmet til politisk behandling parallelt med sluttbehandling av områdereguleringsplan for Ski sentrum. 

Program for utvikling av Ski sentrum skal etter planen politisk behandles sommeren/høsten 2021.

Tilknyttede prosjekter som pågår nå

Kontaktinformasjon

Programeier Cecilie H. Mæle
E-post: cecilie.maele@nordrefollo.kommune.no