Ski sentrum

Kort fortalt

  • Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap.
  • Ski skal styrke rollen som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem.
  • Kommunen jobber med flere prosjekter for å sikre et bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum.

Ski har status som regional by

Ski har i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus fått status som regional by. Det innebærer at storsamfunnet satser på Ski som kollektivknutepunkt. Staten ved Bane NOR bygger Follobanen, en moderne togstasjon, nye reisetorg og ny kollektivterminal i Ski.

Byutvikling rundt knutepunktet Ski stasjon

De statlige satsingene er fulgt opp av tidligere Ski kommune gjennom to store områdereguleringsplaner og en kommunedelplan i og rundt Ski sentrum. Disse legger til rette for en kompakt byutvikling rundt knutepunktet Ski stasjon.

Oversiktskart over Ski tettsted:

Når Follobanen åpner i desember 2022 blir reisetiden mellom Oslo og Ski kun 11 minutter. Follobanen og resten av InterCity-utbyggingen vil bringe Ski nærmere hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til et attraktivt sted å bo og jobbe. For å møte den store utviklingen skal arealer på begge sider av jernbanen bli klargjort til arbeidsplasser med mange ansatte.

I og rundt sentrum skal det også gis plass til mange nye boliger. Ski skal planlegges som en by med gode gang- og sykkelmuligheter, med kort avstand fra boliger til alle dagliglivets funksjoner, inkludert skoler og barnehager. For at dette skal bli mulig lager både kommunen selv og private forslagsstillere arealplaner som skal avklare hvilke områder som skal brukes til hva. Områdeplanen for Ski sentrum ble vedtatt i 2015. Denne planen legger overordnede føringer for hvordan den detaljerte utviklingen skal skje.

Her kan du se vedtatte planer.

Program for utviklingen av Ski sentrum

Ski sentrum er under utvikling. Både offentlige og private utbyggere skal gjøre store investeringer i området. Kommunen søker å koordinere utbyggingene slik at belastningene på alle berørte parter og innbyggere blir så minimale som mulig.

Kommunen jobber med flere prosjekter for å sikre et bærekraftig og fremtidsrettet bysentrum. For å kunne styre og koordinere alle prosjektene best mulig er «Program for utviklingen av Ski sentrum» etablert.

Les mer om kommunens program for utviklingen av Ski sentrum og de tilknyttede prosjektene.

Planarbeid i Ski sentrum

Se oversikt over planarbeid som pågår i og rundt Ski sentrum.

Medvirkningsmuligheter

Vi legger med jevne mellomrom ut varsel om oppstart av planarbeid, høringer og saker til offentlig ettersyn.

Dette er muligheter du har til å uttale deg i saker kommunen jobber med som du blir berørt av eller interesserer deg for, før politikerne fatter et endelig vedtak.

Se alle aktuelle høringer og kunngjøringer her.

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Telefon sentralbord: 02178