Waldemarhøyveien 1 - detaljregulering

Nå starter planarbeidet for Waldemarhøyveien 1. Forslagsstiller er OBOS Nye Hjem AS. 4B Arkitekter er fagkyndig konsulent for planleggingen.

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligområde med 60-80 leiligheter, samt næringsbebyggelse på bakkeplan langs Kirkeveien og etablering av offentlig park øst i planområdet. Planområdet omfattes av områderegulerings Ski sentrum felt B/F/K5, B/F/K1 og o_Torg10, samt deler av o_Park5, o_GS2 og f_GS1. Planområdet omfattes også av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo.  

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill på brev til 4B Arkitekter AS v/Kari Linderud, Oscars gate 20, 0352 Oslo. Du kan også sende på e-post til kl@4b.no.  

Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 02.07.2021.

Saksdokumenter

Her finner du dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart:

Planinitiativet som forslagsstiller har sendt inn til kommunen. Planinitiativet ble gjennomgått i oppstartsmøtet.

Prosessen hittil

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 04.02.2021. Til oppstartsmøtet sendte forslagsstiller inn et planinitiativ som ble gjennomgått i møtet. Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet kan du se under fanen «saksdokumenter» på denne siden.

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling. Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill. Hvis du er nabo til et område som skal reguleres skal du ha fått varsel om oppstart tilsendt direkte. Da vil du også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring. 

Kontaktinformasjon

Kari Linderud fra 4B Arkitekter AS kan nås på e-post til kl@4b.no eller på mobil 917 23 157. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen kan svare på spørsmål til den politiske prosessen saken nå skal i gang med. Kontakt Runar Walberg på e-post Runar.Walberg@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 09.06.2021