Vestveien 22 - detaljregulering

Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for et nytt kontorbygg mellom Follo tingrett og jernbanen.

Om planen

Forslagsstiller for planen er Ski Eiendom AS. Planfaglig rådgiver er IN’BY AS. Planområdet ligger mellom Vestveien og jernbanen sør for Ski stasjon. Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for et nytt kontorbygg mellom Follo tingrett og jernbanen. Planområdet er på cirka 7,5 dekar. Adkomst vil skje via eksisterende vei mellom Follo tingrett og Follo politistasjon.

Prosessen hittil

Ski eiendom AS hadde oppstartsmøte med kommunen 2. februar 2021. Referatet fra oppstartsmøtet kan du se under fanen saksdokumenter på denne siden. Forslagsstiller varslet oppstart av reguleringsarbeid 17. februar 2021. Det kom inn ni merknader til varsel om oppstart. Disse kan du også se under saksdokumenter.

Videre saksgang

Kommunen ga i oppstartsmøtet tilbakemelding om hvilke utredninger som skal gjennomføres før forslagsstiller kan sende inn et planforslag. Når kommunen har mottatt ferdig planforslag vil det kvalitetssjekkes og sendes til politisk behandling.

Politikerne kan vedta å legge forslaget ut på høring eller å sende forslaget tilbake for å bearbeides mer. Vedtar politikerne at planforslaget skal legges ut på høring vil du igjen ha mulighet til å komme med innspill.

Du som fikk varsel om oppstart tilsendt personlig vil også motta informasjon når planen legges ut på høring. I tillegg vil kommunen annonsere i lokalavisen og på kommunens hjemmesider når planforslaget legges ut på høring.  

Saksdokumenter

Her finner du dokumentene som ble offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart:

Her finner du innspillene som kom inn til varsel om oppstart:

Kontaktinformasjon

Cathrine Løken fra INBY AS kan nås på mobil 48 06 12 23. Hun kan svare på spørsmål angående selve planarbeidet og innholdet i planen.

Saksbehandler i kommunen kan svare på spørsmål til den politiske prosessen saken nå skal i gang med. 
Emma Andreasson

Sist endret: 27.04.2021