Trekantkvartalet -  detaljregulering

Hensikt med planen er omregulering fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel, samt parkering under bakken.

Om planen

Hensikt med planen er omregulering, fra spredt villabebyggelse til bolig i blokkbebyggelse og næringsareal i sokkel samt parkering under bakken i tråd med vedtatt områdeplan for Ski sentrum.  

I tillegg skal det vurderes detaljregulering av Skoleveien - Gågate/Gatetun. Varslet planområde er i sentrumsplanen regulert til Bolig/Forretning/Kontor og Gatetun/gågate.

Prosessen hittil

10.04.2018 ble det avholdt oppstartsmøte.   

Planarbeidet ble varslet 15.05.2018. Det ble mottatt 10 merknader til varsel om oppstart.

Saken er behandlet i

  • Eldrerådet 21.04.2021, sak 9/21
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 21.04.2021, sak 12/21
  • Utvalg for areal, klima og byggesak 27.04.2021, sak 23/21

Vedtak kan du lese i vedlegget til saken som heter samlet saksframstilling. Planforslaget er på høring fram til 30. juni.

Høring av planforslaget

Utvalg for areal, kima og byggesak vedtok 27.04.2021 å legge ut planforslag for detaljregulering av Trekantkvartalet i Ski sentrum på høring. Høring betyr at du kan gi innspill til forslaget.Figur 1. Planens avgrensning.

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å regulere blokkbebyggelse i 5-8 etasjer med boliger, næringsareal i sokkel, samt parkering under bakken. Av parkeringsplassene skal 100 være offentlig tilgjengelige. Skoleveien vest for bebyggelsen reguleres enveiskjørt for bil og toveiskjørt for sykkel. Langs fasaden av den nye bebyggelsen etableres fortau. 

I forlengelse av Torgveien reguleres et offentlig tilgjengelig torg med utadrettet virksomhet på bakkeplan.  

Figur 2. Illustrasjonsplan av planforslaget.

Du kan si din mening 

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget.

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til: Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI  

Merk innspillet med saksnummer PLAN- 201803.

Fristen for innspill er 30.06.2021.  

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.   

Fremdrift 

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret høsten 2021.  

Her finner du dokumentene 

Informasjon om saksgang, og tidspunkt og sted for politiske møter finner du i politisk møtekalender på www.nordrefollo.kommune.no, og ved å ringe 02178.

Her finner du planforslaget

Har du spørsmål? 

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Kristine Sand på telefon 02178 eller e-post Kristine.sand@nordrefollo.kommune.no.

Innkomne høringsinnspill

Her vil du etter hvert finne høringsinnspillene som kommer inn i høringsperioden.

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret høsten 2021.  

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Kristine Sand

Sist endret: 05.07.2021