Ski sentrum -  reguleringsendring områdeplan

Områdeplan for Ski sentrum ble vedtatt i 2015. Rekkefølgekravene i denne planen er formulert på en måte som kan skape utfordringer for utvikling av enkelte utbyggingsområder.

Om planen

Hensikten med foreslått reguleringsendring er å legge til rette for en fordeling av rekkefølgekravene mellom utbyggere i Ski sentrum, og sikre at opparbeidelsen av rekkefølgekravene ikke er avhengig av kommunens økonomi. De endrede rekkefølgebestemmelsene fastsetter hvilke planfaglige tiltak som må på plass for at utviklingen av Ski skal gjennomføres i henhold til mål og rammer i vedtatte planer og retningslinjer.

Prosessen hittil

Det ble varslet oppstart av planarbeid ved med kunngjøringsannonse og brev datert 14 mai. Det jobbes med en vurdering av aktuelle rekkefølgetiltak hver for seg og samlet. I tillegg til de planfaglige vurderinger, vurderes også aktuelle bestemmelser ut fra gjennomføringshensyn og det totale økonomiske omfanget av rekkefølgekravene, jfr. vilkåret om nødvendighet og forholdsmessighet i plan- og bygningslovens §12-7 og §17.  

Nordre Follo kommune vedtok 26.11.2020 å legge forslag til endring av områderegulering for Ski sentrum ut til offentlig ettersyn, slik at interesserte kunne gi uttalelse. Dette ble gjort, og fristen for innspill var 1. februar 2021.

Videre saksgang

Kommunen vil vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. I møte 16.06.2021 behandlet kommunestyret i Nordre Follo kommune sak om «Finansiering, eierskap og drift av avfallssug i Ski sentrum». Kommunestyret vedtok i denne saken at sluttbehandling av områdereguleringsplan for Ski sentrum må avventes til man har på plass en revidert renovasjonsforskrift og at tekniske krav til hele avfallssuget i Ski sentrum må være avklart. Arbeidet med revidering av renovasjonsforskrift er startet opp sommeren 2021. Kommunen planlegger å sluttbehandle planforslaget så snart renovasjonsforskriften er vedtatt.

Saksdokumenter

Høringsinnspill

Her er høringsinnspillene som kom inn til kommunen i høringsperioden:

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Runar Walberg

Sist endret: 24.06.2021