Områdeplan Ski sentrum

Kort fortalt

  • Områdeplan for Ski sentrum (noen ganger omtalt som sentrumsplanen) ble vedtatt 11. mai 2016. Kommunen jobber nå med å endre rekkefølgebestemmelsene i områdeplanen for Ski sentrum.
  • I hovedsak omfatter denne planen områder avgrenset av Sanderveien, Kirkeveien, Vestveien og Åsveien.
  • Hensikten med planen er å legge til rette for en omfattende utvikling av samtlige arealer den omfatter, med arbeidsplasser, forretninger, gater, parker og annen arealbruk. Den inneholder et stort potensial for utbygging av Ski by, med fokus på byliv, gode møteplasser og torg, gående/syklende, miljøriktige løsninger og økt arealutnyttelse.

Endring av planen

Bakgrunnen for endringene er at rekkefølgekravene i vedtatt plan ikke fungerer optimalt.

En endring av rekkefølgebestemmelsene vil forbedre planprosessene innenfor området, for eksempel knyttet til etablering av felles infrastruktur. Endringen kan innebære at noen av de eksisterende rekkefølgekravene tas ut, presiseres eller at de suppleres med nye krav.

Endringen må sees i sammenheng med kommunens pågående arbeid med strategi for utbyggingsavtaler.

Når en vedtatt plan skal endres må planprosessen skje på samme måte som ved utarbeidelse av en ny reguleringsplan.

Det er forventet førstegangsbehandling av endringen av områdeplanens rekkefølgebestemmelser høsten 2020.