Områdeplan Nedre Ekornrud

Kort fortalt

Kommunen gjenstarter arbeidet med områderegulering for Nedre Ekornrud. Området er avsatt som prioritert utbyggingsområde i kommuneplan for Nordre Follo 2019-30. 

Målet med områdereguleringen er å avklare hvilken del av det større området som er avsatt i kommuneplanen (omtrent 20.000 m²) egner seg til utbygging, og hva som skal reguleres til grønt.

Det foreløpige planarbeidet foreslår å legge boligbebyggelse sentralt på den eksisterende steinfylling, der terrenget allerede er planert og relativt flatt. Det foreslås videre at Kollen (naturområdet øst for fyllingen) og deler av skogen nord for industriområdet bevares som friområde/grøntområde/naturområde og forbli i kommunalt eie.  

Områdereguleringen skal legge til rette for et attraktivt boligområde tett på naturen med kort vei til kollektivtilbud og handel på Myrvoll.  

Planprogrammet som setter rammene for planarbeidet ble vedtatt av Formannskapet 19. desember 2019. Områderegulering ble stilt i bero sommeren 2020, etter kommunestyrets vedtak i forbindelse med planstrategien for Nordre Follo kommune 2020-2023. Senere i sak om prioritering av utbyggingsområder, behandlet i KST 17.12.2020 ble Nedre Ekornrud vurdert som et boligområde i tråd med arealstrategiene i kommuneplanen og derfor aktuelt for utbygging.  

Den påbegynte planprosessen for Nedre Ekornrud gjenopptas høsten 2021.

Les mer om planen

Kontaktinformasjon

Tessa Barnett