Områdeplan Langhus sentrumsområde

Kort fortalt

  • Områderegulering for Langhus sentrumsområde ble vedtatt av Ski kommunestyre 17. juni 2015.
  • Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområde på Langhus.
  • Planforslagets hovedgrep er blant annet at det lokale handels- og servicesenter lokaliseres ved Vevelstad stasjon, at det kan oppføres cirka 800 nye boenheter med hovedvekt på blokkleiligheter, at viktige grøntområder opprettholdes og at hovedvegnettet og det offentlige rommet opprustes.