Ski vest - reguleringsendring av områdeplan

Områdeplan for Ski vest ble vedtatt av kommunestyret i Ski 3. februar 2016. Planområdet omfatter flere bevaringselementer, blant annet Ski Magasinleir, som er fredet etter eget statlig vedtak. Planen åpner for videre detaljplanlegging av områdene den omfatter for å bygge skole, næring, bolig, tjenesteyting og forretning. Det skal også legges til rette for betydelige arealer til bevaring og grøntformål. Områdeplan for Ski sentrum ble vedtatt i 2015. Rekkefølgekravene i denne planen er formulert på en måte som kan skape utfordringer for utvikling av enkelte utbyggingsområder. Derfor jobbes den nå med en endring av områdereguleringen. Saken forventes sluttbehandlet i løpet av 2021.

Om planen

Hensikten med planforslaget er å sørge for en riktig fordeling av rekkefølgetiltak for utbyggere innenfor områdeplan Ski Vest. I tillegg skal forslaget i størst mulig grad sikre at felles infrastruktur innenfor planområdet kan dekkes av utbyggerne så framdriften på utbygging blir mindre avhengig av kommunens økonomiske situasjon.

Endringen innebærer presisering av eksisterende rekkefølgekrav og er supplert med nye krav. Endringen sees i sammenheng med vedtatt Strategi for utbyggingsavtaler. Det er i hovedsak rekkefølgebestemmelsene som foreslås endret. I tillegg foreslås enkelte endringer i øvrige bestemmelser.

Prosessen hittil

Oppstart av planarbeid ble varslet med kunngjøringsannonse og brev datert 14. mai 2019. Forslag til reguleringsendring var til offentlig ettersyn i perioden 10. juni – 6. september 2021.  

Høring 

Følgende dokumenter lå ute på høring: 

Innspillene som kom inn i høringsperioden tas med i det videre arbeidet. Høringspartene vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før saken sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender cirka en uke før saken skal behandles.

Videre saksgang

Kommunen vurderer nå om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet. Vi planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i løpet av siste kvartal 2021.

Sentrale dokumenter

Plandokumentene til områdeplan Ski vest 

Høringsinnspill

Høringsinnspill vil bli listet opp her etter hvert som de kommer inn til kommunen.

Kontaktinformasjon   

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler
Helén Liebig-Andersen 

Sist endret: 07.10.2021