Kirkeveien nord - områdeplan

Kommunestyret vedtok 16. juni 2021, sak 84/21, å utsette planarbeidet for Kirkeveien nord. I henhold til kommunens arbeid med prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med langsiktig driftsanalyse og investeringsplan, vil områdeplanen for Kirkeveien nord realiseres først etter 2030.

Om planen

Arealet som planen omfatter var opprinnelig en del av områdeplanen for Ski sentrum hvor området ble videreført med bebyggelse slik det er i dag - eneboliger. På grunn av varslet innsigelse fra Fylkesmannen om at tettheten i det svært sentrumsnære området var for lav, ble arealet tatt ut av sentrumsplanen. Det ble i stedet vedtatt at tettheten nord for Kirkeveien skulle vurderes i en egen plan.

Viktige vurderinger i planarbeidet vil blant annet være omfang, type og utforming av eventuell ny bebyggelse, ny bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst og kartlegging av bevaringshensyn.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og Langhusveien som detaljreguleres av Viken fylkeskommune (Statens vegvesen).

Saksdokumenter 

Plandokumenter for områderegulering Kirkeveien nord finner du her.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Ozrenko Gacic

Sist endret: 14.10.2021