Østre linje og togparkering - detaljregulering

Prosjektet Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende mellom Oslo og Ski og videre østover. Når det etter hvert skal gå både lengre og flere tog på Østfoldbanen er det nødvendig med flere togparkeringsplasser i Ski. Dette skal prosjektet legge til rette for. Ny avgrening Østre linje skal gjøre at togene fra denne delen av Østfoldbanen også skal kunne ta i bruk Follobanen. Dette betyr kortere reisetid for de reisende. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021. Byggestart for prosjektene er satt til 2023, og ferdigstillelse skal etter planen være i 2026.

Om planen

Hensikten med planen er å regulere areal til parkeringsanlegg for tog og nytt jernbanespor mellom Kråkstad og Ski stasjon. Anleggene skal plasseres sør for Ski tettsted.  

Hensettingsanlegg og nytt jernbanespor på Østre linje er i prinsippet separate tiltak, men må ses i sammenheng ettersom noen mulige løsninger for togparkering og ny innføring Østre linje er gjensidig utelukkende.  

Reguleringsplanen berører to kommuner; Ås kommune og Nordre Follo kommune.

Du kan lese mer om planen på Bane NORs nettside

Saksdokumenter

Prosessen hittil

I 2015 ble det vurdert ulike løsninger og gitt overordnete anbefalinger for hensettingsanlegg på Østlandet og ny Østre linje i henholdsvis Hensetting Østlandet delrapport fase 3, og konseptutvalgutredningen Hovedrapport KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo.

Anbefalingene i rapportene dannet senere grunnlaget for Bane NORs planinitiativ for hensettingsanlegg sør for Ski og ny Østre linje som ble behandlet i kommunestyret i Ski 12.12.2018. I vedtaket ble det gitt tillatelse til oppstart av detaljreguleringsplanarbeid uten forutgående kommunedelplan på nærmere angitte vilkår. 

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet 26.4.2019 med frist for uttalelser 26.5.2019.

Forslag til planprogram ble utarbeidet sommeren 2019, og sendt på høring i perioden 20.9.2019 - 14.10.2019. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gav i brev til Samferdselsdepartementet datert 2.11.2020 tilslutning til at planarbeidet kan gjennomføres som statlig reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 6-4.

Bakgrunnen for anmodning om statlig plan var at Nordre Follo og Ås kommuner i mai 2020 avviste Bane NORs forslag til planprogram, med begrunnelse i at alternativene som er lagt frem medfører betydelige tap av dyrka mark og inngrep i kulturlandskap og naturområder.

10. juni 2021 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet planprogrammet for Togparkering Ski og Ny avgrening Østre linje. Det betyr at prosjektet kan jobbe videre med reguleringsplanen for jernbanetiltaket som skal legge til rette for et bedre togtilbud for de reisende på Østfoldbanen. I samme vedtak gav KMD sin tilslutning til at opprinnelig varslet planområde kunne utvides.

Les mer om vedtaktet  

Videre saksgang

Nå som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet skal Bane NOR jobbe videre med løsningsutviklingen og reguleringsplanforslaget. Dette skal gjøres i dialog med kommunene og andre myndigheter. Berørte grunneiere vil også bli involvert. Det vil være et tett samspill mellom den tekniske løsningsutviklingen og konsekvensutredningene for å gjøre konsekvensene av tiltaket så små som mulig. Reguleringsplanen er en detaljert plan, og i denne planen avgjøres det nøyaktig hvor det skal bygges innenfor det området som er satt av i planprogrammet.

Reguleringsplanen skal inneholde:

  • Beskrivelse av planen og konsekvenser for miljø og samfunn, hva de ulike arealene skal brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal utformes
  • Kart som viser byggegrenser og hvilke arealer som blir berørt av utbyggingen
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra det ferdige anlegget og i anleggsperioden
  • Et miljøoppfølgingsprogram som viser hvordan vi skal ta hensyn til miljø og omgivelser i byggetiden Når utkastet til reguleringsplan er ferdig legges den ut på offentlig høring. Det er departementet som avgjør når dokumentene er klare for offentlig høring.  

Kontaktinformasjon

Bane NOR ved delprosjektleder
Marianne Hermansen 

Saksbehandler i Nordre Follo kommune 
Helén Liebig-Andersen  

Sist endret: 23.06.2021