Kantorveien-Båtsleppa - detaljregulering

Planen gjelder felt B3 i områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utbygging av boligbebyggelse mot Kantorveien. Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 22. juni 2021 å legge reguleringsplanforslag for Kantorveien-Båtsleppa til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Om planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utbygging av boligbebyggelse mot Kantorveien. I tillegg legger planen til rette for restaurering av Kantsonen mot Kolbotnvannet, oppgradering av teknisk infrastruktur (VA) i Båtsleppa og opparbeidelse av fortau langs Kantorveien.

Planområdet er på ca. 14 daa og ligger på vestsiden av Veslebukta i nordenden av Kolbotnvannet. Planområdet omfatter felt B3 i områdereguleringen samt tilliggende Kantorveien og grøntområde langs vannkanten. Innenfor planområdet i dag er det 13 eiendommer med tilliggende veier.  

Planforslag legger til rette for at 4 eksisterende eiendommer, som ligger på en høyde mot Kantorveien, bygges ut. Planforslaget inneholder utbyggingsfelt BKS og B med felles uteoppholdsareal felt BUT1-2, eksisterende bebyggelse i felt BFS1-2, og tilliggende felt - Kantorveien med fortau og naturområdet mot vannet. Felt BKS tilrettelegges for 14 boenheter i rekkehus. Felt B reguleres til åpent formål, der kan det bygges enten rekkehus eller et mindre leilighetsbygg. Landskapsplanen viser et mindre leilighetsbygg med ca. 14 boenheter. Det tillates samlet BRA for ny bebyggelse på 3100 m2. Bebyggelse har gangadkomst henvendt mot Kantorveien med all parkering i garasjeanlegg under bebyggelsen. Innkjøring til garasjeanlegget er lagt til fra Båtsleppa.  

Området mot Kolbotnvannet reguleres til småhusbebyggelse slik det foreligger i dag (felt BFS1-2). Dette omfatter ni eksisterende eiendommer i området.

Prosessen hittil

Utvalg for miljø og plan i Oppegård kommune behandlet planinitiativet den 12.06.2018. Utvalget fattet følgende vedtak:

1. Utvalg for miljø og plan er innstilt på å behandle detaljregulering av felt B3 i områderegulering for Kolbotn sentrum med følgende avvik fra områdereguleringens bestemmelser:
- § 20.1 krav om samlet utbygging av feltet kan erstattes av bestemmelse om utbygging i to faser der rekkehusområdet kan bygges ut som første byggetrinn.
- § 22.5 rekkefølgekrav til grønnstruktur gjennomføres ved at det i tilknytning til utbyggingsfase 1 stilles krav til en tursti, installasjoner og møblering lagt på bryggekonstruksjon i Kolbotnvannet på utsiden av GN5. Til utbyggingsfase 2 opprettholdes krav om tursti, installasjoner og møblering i GF3.
- Rekkefølgekrav om fortau langs Båtsleppa knyttes til byggetrinn 2.

2. Detaljreguleringen skal forholde seg til byggegrensene satt i områdereguleringen.

3. Det forutsettes at områdereguleringens øvrige bestemmelser overholdes. Planforslaget må utarbeides i tråd med områdereguleringens bestemmelser når det gjelder:
- Parkeringsløsning
- Lekeplasser
- Terrengbehandling

4. I planprosessen må det ses nærmere på:
- Fordeling av BRA og uteoppholdsareal mellom fase 1 og 2
- Rekkefølgekrav om ny VA-ledning i SV3 (Båtsleppa)  

Oppstartsmøte ble avholdt 09.08.2018.  

Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev den 09.11.2018, med annonsen i Oppegård avis den 08.11.2018. Varslingsfristen var 03.12.2018. Da enkelte naboer og grunneiere varslet at de ikke hadde mottatt varslingsbrev, ble det sendt ut nye brev den 07.12.2018. Varslingsfristen ble utsatt til 04.01.2019.  

Planforslaget er sendt inn og komplettert flere ganger. Første utkast ble sendt inn april 2020. Komplett planforslag med alle utredninger ble mottatt 28.04.2021. Administrasjonen har etter dette bedt forslagstiller å se på og utarbeide et alternativt planforslag. Alternativt forslag ble sendt inn 21.05.2021 og er oppdatert på hoveddokumenter. Rapporter og utredninger er gjennomført i forbindelse med det opprinnelige planforslaget.

Høring

Den 22. juni 2021 vedtok Utvalg for areal-, klima- og byggesaker å legge planforslaget for Kantorveien-Båtsleppa ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn betyr at du kan gi innspill til planforslaget.  

Her finner du planforslaget

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer 20/01264. 
Fristen for innspill er 10. september 2021.

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut på kommunen nettsider cirka en uke før saken skal behandles.

Se politisk møtekalender

Innkomne høringsinnspill 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspillene som har kommet inn. Kommunen planlegger deretter å sluttbehandle planforslaget i kommunestyret i løpet av høsten 2021.  

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune
Kristine Klavina

Forslagsstiller: KTV Prosjekt AS, Kontaktperson
Arild Jacobsen

Plankonsulent: Civitas AS, Kontaktperson
Tone Færøvik

Sist endret: 16.09.2021