Fylkesvei 152 Kirkeveien og del av Langhusveien - detaljregulering

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for fylkesvei  152 - Kirkeveien 3. november 2021. Planen omfatter også del av fylkesvei 152 -  Langhusveien.

Om planen

Planforslaget er en oppfølging av områdereguleringen for Ski sentrum, som ble vedtatt i mai 2016. Målet med planen er å sikre god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter, samt å sikre fremkommeligheten for bussen.

Reguleringsplanen tillater omlegging av Kirkeveien fra to kjørefelt med ensidig fortau, til to kjørefelt, ett kollektivfelt, sykkelvei med fortau på sørsiden av veien, samt gang- og sykkelvei på nordsiden. Kollektivfeltet skal anlegges i retning ut av sentrum og østover.

Det er planlagt kantsteinsstopp for bussen ved Ski barne- og ungdomsskole. Midtrabatt og siderabatter med gatetrær og vegetasjon vil fungere som regnbed for lokal overvannshåndtering.

I Langhusveien planlegges kollektivfelt fra busstoppet ved Ski sykehus til krysset med Kirkeveien. Dagens to kryss Kirkeveien/Sanderveien og Langhusveien/Kirkeveien erstattes med en oval rundkjøring.

Alle direkteavkjøringer til eiendommene nord for Kirkeveien stenges og erstattes med nye adkomstveier. For eiendommene vest i området anlegges ny adkomst fra Rådhussvingen/Vestråt og for eiendommene i øst anlegges ny adkomst fra Langhusveien. Eiendommene som får sin avkjøring stengt vil få ny felles avfallsløsning med nedgravde brønner.

Verneverdig bygning i Kirkeveien 26 skal bevares og flyttes nord for dagens plassering.

Dokumenter til saken

Her er de vedtatte plandokumentene:

Kontaktinformasjon

Anne Tøgard 

Ozrenko Gacic

Sist endret: 24.11.2021