Ski sentrum syd - detaljregulering

Detaljreguleringen gjelder feltene S12, S13 og S14 i områdeplan, samt del av Jernbaneveien.

Om planen

Planarbeidet har til hensikt å transformere et område i Ski sentrum der dagens nærings- og boligbebyggelse erstattes med ny boligbebyggelse og næringsarealer hovedsakelig i første etasje, men noen steder også oppover i etasjene.

Planområdet omfatter kvartalene S12, S13 og S14 i områdeplanen for Ski sentrum. Innenfor planområdet skal det legges til rette for nye byrom og oppholdsarealer i tråd med intensjoner beskrevet i Funksjons- og designplan for gater, torg og parker.

Etter rekkefølgekrav fra gjeldende områderegulering skal forslagsstiller også regulere Jernbaneveien slik at den får ny kjørebane med grøntrabatt, gang- og sykkelvei.  

Planområdets størrelse er på ca. 31 daa og legger opp til ca. 650 boenheter. Planforslaget foreslår arealformål regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, veg, torg, gatetun, gang- og sykkelveg og annen veggrunn - grøntareal.  

Detaljreguleringen er en oppfølging av områdeplanen for Ski sentrum fra 11.05.2016. I punkt 9 i Kommunestyrets vedtak av områdeplanen for Ski sentrum står det at: «Maksimal andel bolig av totalt bruksareal kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse for Ski sentrum og ut fra endelig fastsatt byggehøyde ved detaljregulering.»

I forbindelse med planarbeidet har det blitt utført en handelsanalyse som gir en anbefaling til type næring som vil fungere i denne delen av Ski sentrum. I forbindelse med denne analysen har forslagsstiller foreslått en annen fordeling mellom andel næring og bolig enn det som er vedtatt i områdeplanen. Du kan lese mer om dette i planbeskrivelsen.  

Detaljreguleringen følger opp premisser gitt i veilederen «Funksjons- og designplan for gater, torg og parker», vedtatt 02.05.2018.

Prosessen hittil

Oppstartsmøte ble holdt hos kommunen 05.02.2019. Oppstart av planarbeidet og forhandlinger om utbyggingsavtaler ble varslet 27.02.2019 i Østlandets Blad og på kommunens hjemmesider. Berørte myndigheter, interessenter og grunneiere ble varslet i brev datert 25.02.2019.

Medvirkningsprosesser ble foretatt underveis av forslagsstiller med både grunneiere og Skis innbyggere før kommunen mottok komplett planforslag 23.09.2019.  

I etterkant av innsendt planforslag har det vært behov for avklaringer mellom Statens vegvesen, kommunen og forslagsstiller om tverrsnittet i den sydlige delen av Jernbaneveien.  

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 9. desember 2020 til 4. februar 2021.

Videre saksgang

Planforslaget vurderes å sluttbehandles innen sommer 2021.

Saksdokumenter

Dokumenter som er revidert i henhold til vedtaket og legges ut til offentlig ettersyn:

Tilleggsmateriale:

Opprinnelig innsendt planforslag til politisk behandling:

Høringsinnspill

Her er høringsinnspillene som kom inn til kommunen i høringsperioden:

Kontaktinformasjon 

Saksbehandler i Nordre Follo kommune:
Annette Mohr 
Epost: annette.mohr@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 28.04.2021