Waldemarhøyveien 5 og 7 - detaljregulering

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokker.

Om planen

Waldemarhøyveien 5 og 7 ligger nord i Ski sentrum vest for Vestråtparken. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av blokker.

Prosessen hittil

Planarbeidet er varslet med brev til naboer og berørte myndigheter datert 19.10.2020, og med kunngjøringsannonse på kommunens nettsider og i Østlandets blad 21.10.2020. Vi har i etterkant av innsendte merknader jobbet med å se på alternative traseer i samråd med Viken fylkeskommune. Det jobbes nå med å se på alternative traseer.

Videre saksgang

Kommunen er i dialog med forslagstiller som utarbeider et planforslag. Når kommunen får inn et planforslaget vil dette behandles i utvalg for areal, klima og byggesak. Deretter vil planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. Dato for dette er ikke kjent ennå. Høring vil bli varslet i lokalavisen og på kommunens nettside, samt at direkte berørte parter vil bli varslet i eget brev. 

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Runar Walberg

Sist endret: 27.04.2021