Linås -  detaljregulering

Om planen

Formålet med planen er å legge til rette for et boligfelt med 85 rekke- og småhus og 85 blokkleiligheter.

Feltet får atkomst fra Bøhlerveien. Eksisterende tilgrensende eneboliger langs Langhusveien reguleres til fritt­liggende eneboliger.

Det skal opparbeides gang-sykkelveg langs Bøhlerveien på strekningen fra Østrengveien til Vevelstadveien før brukstillatelse kan gis. Anleggstrafikken skal ha direkte avkjørsel fra Langhusveien.

Prosessen hittil

Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplan for Linås i møte 10.2.2021.

Planen ble først vedtatt av kommunestyret i Ski 13.2.2019. Planvedtaket ble påklaget av fylkesmannen da planen forutsatte regulering av nye arealer utenfor planens avgrensning, som ikke hadde vært på høring. Klagen ble behandlet av kommunestyret 12.6.2019, og deretter ble planen lagt ut til nytt offentlig ettersyn med endrede rekkefølgebestemmelser.
Planforslaget ble møtt med to innsigelser, fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, på grunn av rekkefølgebestemmelser og atkomstløsning.
Det ble gjennomført mekling den 25.5.20. Meklingen ble ledet av Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Det ble der konkludert at en atkomst fra Bøhlerveien ville være det beste alternativet trafikksikkerhetsmessig.
Planforslaget ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn med merknadsfrist 10.11.20. Det kom inn over 90 merknader. Kommunestyret i Nordre Follo vedtok planen i møte 10.2.2021. 

Videre saksgang

Planvedtaket ble kunngjort 24. februar 2021 med 3 ukers klagefrist. Klagefrist var 17. mars.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Saksbehandler: Erik Anders Hovden

Sist endret: 01.06.2021