Skotbu - detaljregulering gang- og sykkelvei

Kommunen arbeider med å legge til rette for en gang- og sykkelveg fra Røys bussholdeplass/Mørkveien frem til Skotbu stasjon.

Om planen

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en gang- og sykkelveg fra Røys bussholdeplass/Mørkveien frem til Skotbu stasjon. Traseen er cirka 550 meter lang. I gjeldende reguleringsplan for Skotbu, vedtatt 22.11.1978, og i «Reguleringsplan for Skotbu stasjon og området sønnenfor», vedtatt 19.05.1981, er det regulert inn en gang- og sykkelveg på østsiden av Skotbuveien.

Prosessen hittil

Planarbeidet er varslet med brev til naboer og berørte myndigheter datert 01.11.2019, og ved kunngjøringsannonse i Østlandets blad 06.11.2019. Merknadsfristen ble satt til 27.11.2019. Som del av reguleringsplanarbeidet vil det vurderes om gang- og sykkelvegen skal ligge på østsiden eller på vestsiden av vegen, eventuelt med en kryssing underveis. Det har i etterkant av innsendte merknader blitt jobbet med å se på alternative traseer i samråd med Viken fylkeskommune.

Videre saksgang

Planforslaget skal først behandles i Utvalg for areal, klima og byggesak. Utvalget skal ta stilling til om planen skal legges ut på høring. Når forslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. 

Saksdokumenter

Her finner du plandokumentene i saken.

Kontaktinformasjon

postmottak@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 27.04.2021