Ingierveien 2-6 - detaljregulering

Innsendt planinitiativ foreslår at Ingierveien 6, hjørnebygget mot Edv. Griegs vei, beholdes slik den er i dag med service og kontor, mens Ingierveien 2 og 4 rives og erstattes med nybygg.

Om planen

Ingierveien 2-6 (felt BKT1 i områdeplan for Kolbotn sentrum), har en størrelse på ca. 3180 m2 og eies av Attivo Bolig Ingierveien AS. Ifølge områdeplan for Kolbotn sentrum er feltet regulert til kombinert formål, bolig/kontor/tjenesteyting.  

Innsendt planinitiativ foreslår at Ingierveien 6, hjørnebygget mot Edv. Griegs vei, beholdes slik den er i dag med service og kontor, mens Ingierveien 2 og 4 rives og erstattes med nybygg. Nybygget skal ha utadvendte funksjoner på gateplan og bolig/kontor i øvrige etasjer. Nybygget har fem etasjer, med skjermet uteareal mot vest. Parkering plasseres under terreng, med tilkomst via avkjøring fra Ingierveien. Avkjøringen er felles med nabo i nord.

Gjeldene planer for området er kommune planen 2019-2030 og reguleringsbestemmelsene for Kolbotn sentrum vedtatt 27.03.2017. Planen utarbeides av Petter Bogen arkitektkontor AS.

Prosessen hittil 

Det ble holdt oppstartsmøte 17.11.2020 og planoppstart for detaljreguleringen ble varslet 25.11.2020.   

Videre saksgang 

Planen behandles av kommunen etter levering av reguleringspakke fra tiltakshaver.   

Saksdokumenter 

Planinitiativ 

Referat fra oppstartsmøte  

Varsel om oppstart   

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i Nordre Follo kommune: Sara Okhovat 

Sist endret: 07.06.2021